Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình:
1. Mục đích:
2. Phạm vi:
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý
3.2. Thành phần hồ sơ
3.3. Số lượng hồ sơ
3.4. Thời gian xử lý
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả
3.6. Lệ phí:
3.7. Quy trình xử lý công việc
4. Biểu mẫu
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (QT.30-8.2020) Xã, Phường, Thị trấn
2 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (QT- 03) Xã, Phường, Thị trấn
3 Quy trình Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh (QT- 02) Xã, Phường, Thị trấn
4 Quy trình đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (QT-01) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
5 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) (QT.29-8.2020 Quận, Huyện