Phòng Quản lý xây dựng công trình
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quản lý xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.

a) Chức năng:

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quản lý xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Hà Nội.
b) Nhiệm vụ:

- Thẩm định và trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán chi tiết hạng mục công trình của các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền;

- Thẩm định và trình duyệt kế hoạch đấu thầu thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu theo thẩm quyền các dự án đầu tư xây dựng do ngành quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát  các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc ngành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng  theo kế hoạch được giao đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

- Tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình các dự án. Đề xuất, bổ sung, sửa đổi các chính sách, cơ chế quản lý về đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành, trình duyệt và tổ chức thực hiện;

- Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với công trình xây dựng chuyên ngành;

- Phối hợp với các phòng, đơn vị  tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng và các nội dung khác có liên quan, khi có yêu cầu;

- Tổ chức việc sơ kết, tổng kết đánh giá  tình hình quản lý đầu tư xây dựng công trình trong ngành và việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào các lĩnh vực trên;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người làm công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án đầu tư; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

-  Đề xuất và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, tài sản, trang thiết bị công tác của  Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi  được lãnh đạo Sở giao.

c)  Quyền hạn:

- Được yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp tài liệu có liên quan đến công tác của phòng.

 Bài viết khác
- Phòng Trồng trọt
- Phòng Chăn nuôi
- Phòng kế hoạch Tài Chính
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Văn phòng

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0