Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 05/6/2018, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành văn bản số 1466/SNN-TTr về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng. Qua đó yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyền truyền PCTN; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCTN và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác PCTN ...

          2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SNN ngày 21/12/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác PCTN năm 2018; Kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 07/02/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

          3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTN; quan tâm chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có dự luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đôn đốc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm qua giải quyết tố cáo.

          Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chủ đề năm 2018 là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

          4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 47/KH-SNN, ngày 08/6/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

          Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

5. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện lồng ghép vào các báo cáo định kỳ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác PCTN về Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp chung, báo cáo UBND thành phổ theo quy định./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- Hà Nội phát triển toàn diện sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính
- Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguôn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
- Hướng dẫn khắc phục sản xuất Nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh sau mưa bão Sơn Tinh
- Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do mưa, lũ, bão do cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới gây ra
- Công điện Số 01/CĐ-UBND hồi 15h ngày 18/7/2018

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0