Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi
Ngày 26/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan là xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Để triển khai thi hành Luật Thủy lợi kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, trên cơ sở các nội dung quy định của Luật, Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật thủy lợi với các nội dung sau:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuỷ lợi yêu cầu: đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai thi hành Luật; xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật; có lộ trình cụ thể đảm bảo từ ngày 01/7/2018 Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

Nội dung chính phổ biến pháp luật về thủy lợi là Biên soạn nội dung tuyên truyền, các chuyên đề, bài viết, hỏi – đáp pháp luật đăng trên các phương tiện tuyền thông, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thông tin, truyền thông, giáo dục nâng co nhận thức của cộng đồng về thủy lợi trên các phương tiện truyền thông; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi tại địa phương.

Rà soát và xây dựng văn bản pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi gồm:

- 05 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi:

+ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

+ Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

+ Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

+ Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

+ Nghị định quy định về đối tượng, phạm vi, mức, phương thức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi, các Thông tư quy định: Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác; sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu xây dựng Nghị quyết, Chiến lược, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Thủy lợi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.


Đỗ Thị Thanh Thúy, Chi cục Thủy lợi Hà Nội

Bài viết khác
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ
- TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH, HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2018
- BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH PHÂN LŨ SÔNG ĐÁY SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
- Tổng kiểm tra vận hành cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy
- KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỚC MÙA MƯA LŨ NĂM 2018

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0