CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
Với mục đích: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính quyền Thành phố và thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020 của Thành phố; Việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP gắn liền với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận số 10-KL/TW ngày 29/11/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020", Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020; Công tác PCTN được thực hiện với phương châm phòng ngừa là chính; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, kết hợp chủ động phát hiện và kiên quyết của lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng..

Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung chính như sau:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Sở xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, quan trọng, cấp bách; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác PCTN được gắn liền với việc tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác PCTN; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 ...

- Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác PCTN, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời đúng quy định của pháp luật các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN. Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

- Lấy kết quả công tác PCTN làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN với phương châm: Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

- Thường xuyên rà soát các cơ chế chính sách để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; chú trọng tới chức trách của từng vị trí công tác theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ.

- Xử lý trách nhiệm, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có biểu hiện tham nhũng, gây dư luận theo quy định của pháp luật; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm vủa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ để phòng ngừa tham nhũng

- Thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, tài sản công, tổ chức cán bộ ...

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; kiểm soát tài sản thu nhập.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt; quyền tiếp cận thông tin; bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước...

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành thể chế thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình về phòng, chông tham nhũng, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: quản lý sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kiêm lâm, công tác cán bộ, chính sách xã hội...

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thanh tra; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành theo phạm vi, thẩm quyền, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác PCTN.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

- Thực hiện các quy định về giải quyết tố cáo, nhất là tố cáo về tham nhũng; bảo vệ người tố cáo, người làm chức trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

- Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác PCTN và chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nhiều dư luận, có nguy cơ phát sinh tham nhũng như: quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, công tác cán bộ ... Thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm.

- Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

6. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, đinh hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lực quốc gia về PCTN đến năm 2020./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- Bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân
- Thực hiện Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính.
- Thực hiện Nghị định số 116/2018/NĐ-CP NGÀY 07/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP NGÀY 17/9/2018 của Chính phủ.
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0