KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng";

Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng, quan tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành.

Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung chính như sau:

1. Tăng cường tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nắm bắt đầy đủ các nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định về những điều đảng viên không được làm và các văn bản pháp luật có liên quan.

Triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ "về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng như Kế hoạch số 51/KH-SNN ngày 29/9/2010 về việc thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 47/KH-SNN ngày 08/6/2016 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 15/3/2016 của Thành ủy; Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 29/7/2016 về triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy; .

2. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đảm bảo công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng như: đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, mua sắm công, công tác cán bộ ...

Chấp hành nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

3. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 37-KH/SNN ngày 16/5/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo Luật Phòng, chống tham nhũng (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội. Nghiêm túc thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017, tổng hợp và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 theo đúng quy định.

4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng. Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ.

5. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo; Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các vụ có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; Thực hiện chủ đề năm 2018 là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phối hợp với tổ chức Công đoàn phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng biết những tiêu cực để xem xét, giải quyết.

7. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 107/2006/NĐ-CP.

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính của Sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ./.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0