Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội; Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Để chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của Thành phố phát triển, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Thành phố và các tỉnh, thành trên cả nước, ngày 22/01/2018 UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 . Trong đó chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung chính sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết và theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của vật nuôi, thủy sản; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2018 trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn.

- Giám sát tình hình chăn nuôi, giết mổ, dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn; dự báo khả năng biến động giá cả thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Thông tin trên phương tiện truyền thông để người chăn nuôi chủ động trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, ổn định cung cầu.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm cho UBND các xã, phường, thị trấn; thực hiện quản lý về an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân cấp của UBND Thành phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản tại các thủy vực ngoài tự nhiên; thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chỉ đạo và giao các Ban quản lý Chợ kiểm tra, giám sát không để có hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn trong chợ. Huy động hệ thống chính trị trong việc quản lý an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; thực hiện có hiệu quả các chương trình; đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và Quy hoạch, Kế hoạch của UBND Thành phố, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung chất lượng cao, gắn với quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm phát triển sản xuất bền vững, có hiệu quả và đảm bảo an toàn thực phẩm; bố trí quỹ đất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực giết mổ, chế biến và giới thiệu và tiêu thụ thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch chăn nuôi, thủy sản, giết mổ; xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân cấp.

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục phát triển có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo tồn, phát triển nguồn gen động vật quý, hiếm trên địa bàn Thành phố và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình điểm về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn; phát triển chuỗi sản xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm và quảng bá các sản phẩm an toàn; đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm. Phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh kiểm soát thực phẩm nông, lâm, thủy sản đưa về Thành phố tiêu thụ và trung chuyển đưa đi các tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc giám sát và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đúng quy định. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức phối hợp liên ngành kiểm soát chặt chẽ các nguồn nông sản thực phẩm vào Thành phố.

- Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát để có những thông tin cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời về an toàn thực phẩm. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại đối với nông sản thực phẩm trong các khâu nuôi trồng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối; kiểm soát chặt chẽ về điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và các phản ánh về mất an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phụ trách và phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các Sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã; những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo, thực hiện, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng quy định.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong nhân dân.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả và những vấn đề phát sinh về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để kịp thời chỉ đạo. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải quyết, báo cáo UBND Thành phố./.


Nguyễn Thu Phương, Phòng Chăn nuôi Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Bài viết khác
- Đưa nông sản an toàn tới người dân Thủ đô
- Lợi ích từ sản xuất an toàn
- Hà Nội xuất khẩu nhãn chín muộn sang châu Âu và Mỹ
- TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐVHD HÀ NỘI VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC, CỨU HỘ TÊ TÊ
- Hà Nội khởi hành xe xuất khẩu nhãn chín muộn sang châu Âu và Mỹ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0