MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI
Thực hiện các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong những năm qua, BCH Đảng uỷ và lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức tạo sự đồng thuận cao trong hành động; chủ động xây dựng các quy chế hoạt động trong đơn vị; các chương trình kế hoạch công tác theo năm. Triển khai thực hiện nhiều chương trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ và lãnh đạo sở. Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Ngành, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong ban chỉ đạo; xây dựng kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cửa, tăng cường hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước; quản lý chặt chẽ tài chính, đất đai, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản,...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nghiêm túc quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến nay đã đạt được nhiều kết quả, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở có nhiều chuyển biến.

Sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020", Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức quán triệt đến toàn thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đồng thời hàng năm đều chủ động xây dựng kế hoạch về công tác PCTN: Kế hoạch số 55/KH-SNN ngày 29/7/2016 triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch số 97/KH-SNN ngày 30/12/2016 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chương trình số 46/SNN-KHTC ngày 06/6/2017 về thực thành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Kế hoạch số 52/KH-SNN ngày 27/7/2017 về thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của bộ chính trị "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Các công văn số 131/SNN-TTr ngày 19/01/2017 để chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; số 3035/SNN-KHTC ngày 24/11/2017 về việc tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; số 2903/SNN-KHTC ngày 10/11/2017 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; số 2600/SNN-KHTC ngày 16/10/2017 về triển khai, thực hiện chuyên đề 08 của Chương trình số 07-CTr/TU,... Hàng năm Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đều thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc. Qua thanh tra chỉ ra những mặt được, chưa được và các biện pháp để khắc phục đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

 

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Thành ủy Hà Nội về thực hiện chương trình 07-CTr/TU và công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giám đốc Sở, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Sở luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các buổi học tập Nghị quyết Đảng, sinh hoạt Đảng các Hội nghị cán bộ, công chức và các buổi họp giao ban.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc thực hiện quy định về việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan và nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội còn tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan cho đối tượng là trưởng, phó các phòng chức năng thuộc Sở; Thủ trưởng, kế toán trưởng, chủ tịch công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, UBKT công đoàn và công đoàn cơ sở của các đơn vị trực thuộc Sở.

3. Xây dựng, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động: Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,… Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện.

-  Xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

-  Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập 

4. Thực hiện cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính

- Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng và xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện cải cách hành chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính một cửa. Tăng cường hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước; Công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động.

5. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trong các hoạt động kinh tế, xã hội để phòng, chống lãng phí

Công tác kiểm tra nội bộ được chú trọng. Hàng năm, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đều tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc.

6. Tăng cường trong công tác phối hợp, giám sát

 Phối hợp với công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT mở lớp tập huấn về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên chức, người lao động. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính tài sản công, quy chế hoạt động, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

7. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp:

+ Chi đi nước ngoài: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Chị thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Rà soát việc tổ chức các đoàn đi công tác theo tinh thần triệt để tiết kiệm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết phải tổ chức đoàn đi công tác, phải xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đoàn, kiên quyết ngăn chặn việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch;

+ Tiết kiệm trong việc sử dụng điện, nước, xăng dầu, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành các công trình dự án;

+ Thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý và kết hợp các cuộc họp.

- Nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc tại các phòng, ban, đơn vị.

- Trong quản lý chi ngân sách, đảm bảo chi theo các quy định hiện hành và thực hiện đầy đủ quy định về quản lý ngân sách, quản lý chi phí đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng và các quy định về đầu tư công.

- Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước qua hình thức mua sắm tập trung theo danh mục được UBND Thành phố ban hành.


Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở

Bài viết khác
- Thực hiện Đề án “hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”
- Đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2018
- Công điện của BCH PCTT và TKCC thành phố Hà Nội
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
- Tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0