Số liệu dự toán ngân sách năm 2018

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 tại Quyết định số 2429/QĐ-SNN ngày 12/12/2017.

(Kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-SNN ngày 12/12/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

 Bài viết khác
- Tỉnh Sơn La đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ nhãn tại Hà Nội
- Phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Cần sự phối hợp đồng bộ
- Các tỉnh xây dựng được 461 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Hà Nội
- Hà Nội ra mắt Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn
- Xóa đói, giảm nghèo nhờ nghề phụ

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0