CHỈ SỐ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 KHÔNG ĐẠT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN
Kết quả điều tra nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2015 do Trung tâm nước SH & VSMT nông thôn Hà Nội điều tra cho thấy các chỉ tiêu thực hiện trên địa bàn nông thôn ngoại thành Hà Nội đều cao hơn so với năm 2014, tuy nhiên mức độ tăng còn rất thấp và không đạt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thành Phố Hà Nội đề ra.

 Đến hết năm 2015, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước HVS là 98,04%, trong đó 35,55% dân số sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT (theo mục tiêu đặt ra đến hết 2015 phấn đấu khu vực nông thôn Hà Nội đạt100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó 60% được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn 02 của Bộ y tế)); tỷ lệ người sử dụng nước HVS tăng so với năm 2014 là 5,24% và tỷ lệ người được hưởng nước sạch đạt QCVN tăng là 1,77%, tuy nhiên mức tăng còn rất thấp.

Số hộ gia đình có nhà tiêu HVS là 781.747 hộ chiếm tỷ lệ 80,56% số hộ gia đình (Theo mục tiêu đặt ra đến hết năm 2015 phấn đấu khu vực nông thôn Hà Nội đạt 100% số hộ gia đình có nhà tiêu HVS). Số hộ chăn nuôi gia súc HVS là 197.602 hộ, chiếm tỷ lệ 71,87% ( đến hết 2015 mục tiêu tại khu vực nông thôn  đạt tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS đạt 80%.).
Các mô hình quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn thành phố đến nay đã bộc lộ nhiều tồn tại như: trình độ nhân công quản lý vận hành thiếu chuyên môn, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra tại chỗ, xử lý sự cố còn nghèo nàn; Giá tiêu thụ nước chưa được tính đúng, tính đủ, do thu không đủ chi dẫn đến thiếu kinh phí để phục vụ công tác duy tu bảo dưỡng, các công trình bị xuống cấp nhanh, chất lượng nước không đảm bảo.
Trong những năm qua, mặc dù vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội hết sức quan tâm song trong bối cảnh điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguồn ngân sách Thành phố còn hạn hẹp vì vậy Thành phố chưa bố trí để triển khai các dự án cấp nước sạch cho nhân dân theo kế hoạch đề ra.
Công tác khôi phục các trạm cấp nước xây dựng dở dang đã giao cho các doanh nghiệp còn chậm, nguyên nhân là do các doanh nghiệp tiếp nhận các công trình cấp nước dở dang khó tiếp cận được nguồn vốn, đặc biệt là vốn vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển của Thành phố. Một nguyên nhân khác là do tiến độ bàn giao công trình hiện chưa hoạt động cho các doanh nghiệp đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương còn rất chậm so với yêu cầu như: thủ tục về quyết toán, xác định giá trị còn lại của công trình, thủ tục về đất đai, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước, thủ tục về đầu tư, xác nhận ưu đãi trong đầu tư còn nhiều bất cập, …Mặt khác các công trình đã đầu tư thiếu đồng bộ hoặc đầu tư quá lâu nhưng không đưa vào sử dụng nên xuống cấp và hư hỏng, đặc biệt là hệ thống đường ống; Các công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, nhiều chủ đầu tư nên trong quá trình chuyển giao gặp rất nhiều khó khăn.
 
                               Trần Thị Việt Mỹ, Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn

Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn

Bài viết khác
- Xây dựng định hướng cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2016-2020
- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
- Tăng cường cấp nước sạch khu vực nông thôn
- Đồng ý giao doanh nghiệp quản lý Trạm cấp nước sạch thôn Cự Đà
- Cần tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0