Chi tiết quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Tên quy trình:
1. Mục đích:
2. Phạm vi:
3. Nội dung quy trình  
3.1. Cơ sở pháp lý
3.2. Thành phần hồ sơ
3.3. Số lượng hồ sơ
3.4. Thời gian xử lý
3.5. Nơi tiếp nhận và trả kết quả
3.6. Lệ phí:
3.7. Quy trình xử lý công việc
4. Biểu mẫu
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC KHÁC
STT Tên quy trình Đơn vị thực hiện
1 Quy trình: Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT.01-12.2020) Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
2 Quy trình: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Chi cục Kiểm Lâm
3 Quy trình: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Chi cục Kiểm Lâm
4 Quy trình: Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Chi cục Kiểm Lâm
5 Quy trình: Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Chi cục Kiểm Lâm