Tin tức chung http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/ Thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1133/Thanh-pho-thuc-hien-tot-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-Quy-I-nam-2014.html Thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 Công bố quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1129/Cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-cac-co-quan-lanh-dao-quan-Bac-Tu-Liem-va-Nam-Tu-Liem.html Công bố quyết định thành lập các cơ quan lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1125/KET-QUA-THUC-HIEN-BO-CHI-SO-THEO-DOI-DANH-GIA-NUOC-SACH-VA-VE-SINH-MOI-TRUONG-NONG-THON-THANH-PHO-HA-NOI-NAM-2013.html KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1124/Huong-dan-thuc-hien-mua-sam-tai-san-nam-2014.html Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản năm 2014 Cụm thi đua số 1: Ký cam kết giao ước thi đua năm 2014 (27/03/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1118/Cum-thi-dua-so-1--Ky-cam-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2014--(27032014).html Cụm thi đua số 1: Ký cam kết giao ước thi đua năm 2014 (27/03/2014) Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1116/Tang-cuong-cong-tac-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.html Tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý trật tự và văn minh đô thị http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1111/Nang-cao-y-thuc,-trach-nhiem-cua-can-bo,-cong-chuc-trong-quan-ly-trat-tu-va-van-minh-do-thi.html Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý trật tự và văn minh đô thị Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1107/Giai-phap-ung-pho-bien-doi-khi-hau-trong-nong-nghiep.html Giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Năm Trật tự văn minh đô thị http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1105/3-nhiem-vu-trong-tam-thuc-hien-Nam-Trat-tu-van-minh-do-thi.html 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Năm Trật tự văn minh đô thị THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1097/THANH-LAP-BAN-CHI-DAO-PHONG-CHONG-THAM-NHUNG.html THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Thêm nhiều người dân thụ hưởng Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (04/03/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1094/Them-nhieu-nguoi-dan-thu-huong-Chuong-trinh-Nuoc-sach-va-Ve-sinh-moi-truong-nong-thon-dua-tren-ket-qua-tai-8-tinh-dong-bang-song-Hong--(04032014).html Thêm nhiều người dân thụ hưởng Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (04/03/2014) Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1073/Tap-trung-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-nam-2014.html Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (07/02/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1063/Quyet-liet-thuc-hien-nhiem-vu-ngay-sau-ky-nghi-Tet-Nguyen-dan-(07022014).html Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (07/02/2014) Hà Nội đón Xuân Giáp Ngọ 2014 vui tươi, an toàn và tiết kiệm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1060/Ha-Noi-don-Xuan-Giap-Ngo-2014-vui-tuoi,-an-toan-va-tiet-kiem.html Hà Nội đón Xuân Giáp Ngọ 2014 vui tươi, an toàn và tiết kiệm Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm (07/02/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1059/Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao-kiem-tra-san-xuat-nong-nghiep-tai-huyen-Gia-Lam-(07022014).html Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Gia Lâm (07/02/2014) THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1052/THANH-TRA-SO-NONG-NGHIEP-&-PTNT-HA-NOI-TONG-KET-CONG-TAC-NAM-2013.html THANH TRA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1050/Ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-hoat-dong-co-quan-nha-nuoc-nam-2014.html Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2014 Bài thuốc từ quả quất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1048/Bai-thuoc-tu-qua-quat.html Bài thuốc từ quả quất Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1047/Quy-dinh-ve-san-xuat,-cung-cap,-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-cong-trinh-cap-nuoc-tren-dia-ban-Ha-Noi.html Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Hà Nội Kiểm tra công tác và chúc Tết một số đơn vị Ngành Nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1044/Kiem-tra-cong-tac-va-chuc-Tet-mot-so-don-vi-Nganh-Nong-nghiep.html Kiểm tra công tác và chúc Tết một số đơn vị Ngành Nông nghiệp Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1043/Tong-ket-cong-tac-Khuyen-nong-nam-2013.html Tổng kết công tác Khuyến nông năm 2013 Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy tổng kết công tác năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1041/Ban-quan-ly-cong-trinh-phan-lu-song-Day-tong-ket-cong-tac-nam-2013.html Ban quản lý công trình phân lũ sông Đáy tổng kết công tác năm 2013 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1038/TANG-CUONG-CONG-TAC-THUC-HANH-TIET-KIEM,-CHONG-LANG-PHI.html TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ Tập thể UBND TP họp về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1036/Tap-the-UBND-TP-hop-ve-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-mot-so-linh-vuc-kinh-te---xa-hoi.html Tập thể UBND TP họp về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1035/Cong-khai-che-do-dai-ngo-doi-voi-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc.html Công khai chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức Bài phát biểu kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại hội nghị triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ và Phát động thi đua chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1034/Bai-phat-bieu-ket-luan-cua-Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao-tai-hoi-nghi-trien-khai-Nghi-quyet-01-cua-Chinh-phu-va-Phat-dong-thi-dua-chao-mung-60-nam-Ngay-Giai-phong-Thu-do.html Bài phát biểu kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại hội nghị triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ và Phát động thi đua chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1033/Phat-dong-thi-dua-chao-mung-ky-niem-60-nam-Ngay-giai-phong-Thu-do-(10101954-10102014).html Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2014 (13/01/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1025/Chi-cuc-Phat-trien-nong-thon-Ha-Noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2014--(13012014).html Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2014 (13/01/2014) Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1024/Ke-hoach-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-Thanh-pho-nam-2014.html Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1023/KE-HOACH--CONG-TAC-PHONG,-CHONG-THAM-NHUNG-NAM-2014.html KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2014 Trung tâm Phát triển chăn nuôi: Tập huấn “Phòng chống cháy nổ” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1022/Trung-tam-Phat-trien-chan-nuoi--Tap-huan-“Phong-chong-chay-no”.html Trung tâm Phát triển chăn nuôi: Tập huấn “Phòng chống cháy nổ” Tổng kết công tác năm 2013 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1021/Tong-ket-cong-tac-nam-2013-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Tổng kết công tác năm 2013 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1019/Be-mac-Hoi-nghi-lan-thu-15-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-TP.html Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1018/Thong-diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung.html Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cụ thể hoá sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch (03/01/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1006/Cu-the-hoa-san-xuat,-cung-cap,-su-dung-nuoc-sach-(03012014).html Cụ thể hoá sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch (03/01/2014) Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1004/Huong-dan-thuc-hien-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra,--giai-quyet-khieu-nai,-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung.html Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ VỐN VAY WB http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1001/KET-QUA-THUC-HIEN-CHUONG-TRINH-NUOC-SACH-VA-VE-SINH-NONG-THON-DUA-TREN-KET-QUA-VON-VAY-WB.html KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ VỐN VAY WB Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Cần đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/1000/Bi-thu-Thanh-uy-Pham-Quang-Nghi--Can-doi-moi-manh-me-cong-tac-to-chuc-can-bo.html Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: Cần đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ Chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết và ngày thành lập Đảng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/999/Chi-dao-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-phuc-vu-Tet-va-ngay-thanh-lap-Dang.html Chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động phục vụ Tết và ngày thành lập Đảng Kết quả thực hiện Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp đến năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/996/Ket-qua-thuc-hien-Chuong-trinh-co-gioi-hoa-nong-nghiep-den-nam-2013,-nhiem-vu-trong-tam-nam-2014.html Kết quả thực hiện Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp đến năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/991/Thu-tuong-Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-quyet-ve-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tu-Liem.html Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa Xuân - Hè http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/990/Chu-dong-phong,-chong-dich-benh-mua-Xuan---He.html Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa Xuân - Hè Cụ thể hoá quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/987/Cu-the-hoa-quy-dinh-trao-doi,-luu-tru,-xu-ly-van-ban-dien-tu.html Cụ thể hoá quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử Nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/983/Nhieu-chinh-sach-khuyen-khich-dau-tu-vao-nong-nghiep,-nong-thon.html Nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/982/Tich-cuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-Cong-giao-tiep-dien-tu-cua-thanh-pho.html Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố Sơ kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (18/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/974/So-ket-5-nam-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-(18122013).html Sơ kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (18/12/2013) Triển khai tổ chức thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/972/Trien-khai-to-chuc-thuc-hien-cac-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-nong-nghiep-&-PTNT.html Triển khai tổ chức thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/970/tong-ket-cong-tac-thanh-tra;-cong-tac-tiep-dan,-giai-quyet-khieu-nai,-to-cao;-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2013-va-trien-khai-cong-tac-nam-2014.html tổng kết công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đặc thù của thủ đô trong thời gian sớm nhất (13/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/958/Hoan-thien-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-nong-nghiep-dac-thu-cua-thu-do-trong-thoi-gian-som-nhat-(13122013).html Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đặc thù của thủ đô trong thời gian sớm nhất (13/12/2013) Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/947/Hoi-nghi-giao-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-nam-2014.html Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 Bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/935/Be-mac-ky-hop-thu-8-Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV Thông qua nghị quyết về địa giới hành chính huyện Từ Liêm, tên đường phố và tổng biên chế năm 2014 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/934/Thong-qua-nghi-quyet-ve-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tu-Liem,-ten-duong-pho-va-tong-bien-che-nam-2014.html Thông qua nghị quyết về địa giới hành chính huyện Từ Liêm, tên đường phố và tổng biên chế năm 2014 Thông qua chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/933/Thong-qua-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-vung-san-xuat-nong-nghiep.html Thông qua chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/932/Tap-trung-thao-go-kho-khan,-day-manh-san-xuat,-dam-bao-an-sinh-xa-hoi.html Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội Hội thảo định hướng và phát triển làng nghề truyền thống http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/931/Hoi-thao-dinh-huong-va-phat-trien-lang-nghe-truyen-thong.html Hội thảo định hướng và phát triển làng nghề truyền thống HĐND TP thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/930/HDND-TP-thao-luan-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html HĐND TP thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/924/Danh-gia-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-va-lao-dong-hop-dong-nam-2013.html Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm 2013 Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/921/Khai-mac-ky-hop-thu-8-Hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV Hướng dẫn tổ chức lực lượng Thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/918/Huong-dan-to-chuc-luc-luong-Thanh-tra-chuyen-nganh--tai-cac-Chi-cuc-truc-thuoc-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Hướng dẫn tổ chức lực lượng Thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Năm 2014 triển khai xây dựng 6 trạm cấp nước sạch tập trung liên xã http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/917/Nam-2014-trien-khai-xay-dung-6-tram-cap-nuoc-sach-tap-trung-lien-xa.html Năm 2014 triển khai xây dựng 6 trạm cấp nước sạch tập trung liên xã Ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội (30/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/910/Ban-hanh-Quy-che-mau-ve-cong-tac-van-thu,-luu-tru-trong-cac-co-quan,-to-chuc-thuoc-Thanh-pho-Ha-Noi-(30112013).html Ban hành Quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội (30/11/2013) Lãnh đạo TP thăm quan mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn (30/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/909/Lanh-dao-TP-tham-quan-mo-hinh-ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep,-nong-dan-va-nong-thon-(30112013).html Lãnh đạo TP thăm quan mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn (30/11/2013) Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn Hà Nội lắp đặt 10.000 thiết bị xử lý nước giếng khoan http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/906/Trung-tam-Nuoc-sinh-hoat-&-VSMT-nong-thon-Ha-Noi-lap-dat-10.000-thiet-bi-xu-ly-nuoc-gieng-khoan.html Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn Hà Nội lắp đặt 10.000 thiết bị xử lý nước giếng khoan CÔNG TÁC KIỂM TRA ASEN TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/904/CONG-TAC-KIEM-TRA-ASEN-TAI-CAC-HUYEN-NGOAI-THANH-HA-NOI.html CÔNG TÁC KIỂM TRA ASEN TẠI CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI KẾT QUẢ THANH TRA DIỆN RỘNG CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10 THÁNG NĂM 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/900/KET-QUA-THANH-TRA-DIEN-RONG-CHAT-LUONG-PHAN-BON,-THUOC-BAO-VE-THUC-VAT,-THUC-AN-CHAN-NUOI-TREN-DIA-BAN-THANH-PHO-HA-NOI-10-THANG-NAM-2013.html KẾT QUẢ THANH TRA DIỆN RỘNG CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 10 THÁNG NĂM 2013 Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/899/Tang-cuong-cong-tac-phong-chong-chay-no-tren-dia-ban-thanh-pho.html Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố Đề xuất nhiều chính sách phát triển kinh tế cho nông thôn (21/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/889/De-xuat-nhieu-chinh-sach-phat-trien-kinh-te-cho-nong-thon-(21112013).html Đề xuất nhiều chính sách phát triển kinh tế cho nông thôn (21/11/2013) Hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (18/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/882/Ho-tro-nham-giam-ton-that-trong-nong-nghiep-(18112013).html Hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (18/11/2013) Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc (18/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/876/Xay-dung-Thu-do-Ha-Noi-thanh-khu-vuc-phong-thu-vung-chac--(18112013).html Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc (18/11/2013) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/862/Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-Nghi-dinh-412012ND-CP-ve-vi-tri-viec-lam-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap--(15112013).html Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (15/11/2013) Thành phố Hà Nội: Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/860/Thanh-pho-Ha-Noi--Khai-mac-Dien-tap-khu-vuc-phong-thu-nam-2013-(15112013).html Thành phố Hà Nội: Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2013 (15/11/2013) Tiếp tục đầu tư, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (14/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/853/Tiep-tuc-dau-tu,-nang-cao-doi-song-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-mien-nui-(14112013).html Tiếp tục đầu tư, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (14/11/2013) Báo cáo Tổng kết công tác TĐKT năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/840/Bao-cao-Tong-ket-cong-tac-TDKT-nam-2013.html Báo cáo Tổng kết công tác TĐKT năm 2013 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/839/Huong-dan-tong-ket-phong-trao-thi-dua-va-cong-tac-khen-thuong-nam-2013.html Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013 Đẩy mạnh tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn (06/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/823/Day-manh-tin-dung-cho-nong-nghiep,-nong-thon-(06112013).html Đẩy mạnh tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn (06/11/2013) Tổ chức kỷ niệm 7 ngày lễ lớn trong nước http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/811/To-chuc-ky-niem-7-ngay-le-lon-trong-nuoc.html Tổ chức kỷ niệm 7 ngày lễ lớn trong nước Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT, Viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/810/Ban-hanh-quy-dinh-muc-ho-tro-hang-thang-doi-voi-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-lam-cong-tac-chuyen-mon-ve-CNTT,-Vien-thong-tai-cac-co-quan-hanh-chinh,-don-vi-su-nghiep-thuoc-TP-Ha-Noi.html Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT, Viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Hà Nội Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/806/Khai-mac-Thang-khuyen-mai-Ha-Noi-2013.html Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2013 Giám sát việc quản lý tổ chức, sử dụng cán bộ tại Sở Nông nghiệpvà PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/804/Giam-sat-viec-quan-ly-to-chuc,-su-dung-can-bo-tai-So-Nong-nghiepva-PTNT-Ha-Noi.html Giám sát việc quản lý tổ chức, sử dụng cán bộ tại Sở Nông nghiệpvà PTNT Hà Nội Cần đa dạng hóa các hình thức cho vay tín dụng nông nghiệp nông thôn (26/10/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/800/Can-da-dang-hoa-cac-hinh-thuc-cho-vay-tin-dung-nong-nghiep-nong-thon--(26102013).html Cần đa dạng hóa các hình thức cho vay tín dụng nông nghiệp nông thôn (26/10/2013) Phú Xuyên khai mạc lễ hội làng nghề truyền thống Da giầy Phú Yên lần thứ nhất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/799/Phu-Xuyen-khai-mac-le-hoi-lang-nghe-truyen-thong-Da-giay-Phu-Yen-lan-thu-nhat.html Phú Xuyên khai mạc lễ hội làng nghề truyền thống Da giầy Phú Yên lần thứ nhất Kế hoạch thực hiện một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 (24/10/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/797/Ke-hoach-thuc-hien-mot-so-van-de-cai-cach-tien-luong,-bao-hiem-xa-hoi,-tro-cap-uu-dai-nguoi-co-cong-va-dinh-huong-cai-cach-den-nam-2020--(24102013).html Kế hoạch thực hiện một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 (24/10/2013) Hoạt động từ thiện của Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/789/Hoat-dong-tu-thien-cua--Thanh-tra-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Hoạt động từ thiện của Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Huyện Đan Phượng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/785/Huyen-Dan-Phuong-don-nhan-danh-hieu-Anh-hung-Lao-dong.html Huyện Đan Phượng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động Đoàn ĐBQH TP làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/783/Doan-DBQH-TP-lam-viec-voi-Thuong-truc-HDND,-UBND,-UBMTTQ-truoc-ky-hop-thu-6,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Đoàn ĐBQH TP làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII Tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/782/Ton-vinh-nong-dan-Viet-Nam-xuat-sac.html Tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc Hà Nội giúp Thái Nguyên phát huy thế mạnh nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/773/Ha-Noi-giup-Thai-Nguyen-phat-huy-the-manh-nong-nghiep.html Hà Nội giúp Thái Nguyên phát huy thế mạnh nông nghiệp Tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/772/Tiep-tuc-uu-tien-nhiem-vu-thao-go-kho-khan,-thuc-day-san-xuat-kinh-doanh-phat-trien.html Tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/770/Trao-tang-danh-hieu-Cong-dan-Thu-do-uu-tu-nam-2013.html Trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2013 Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án ngành Nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/765/Thao-go-vuong-mac,-day-nhanh-tien-do-du-an-nganh-Nong-nghiep.html Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án ngành Nông nghiệp Chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (07/10/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/763/Chuong-trinh-hanh-dong-ve-tiep-tuc-doi-moi,-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the---(07102013).html Chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (07/10/2013) Điều hành chi ngân sách thành phố năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/750/Dieu-hanh-chi-ngan-sach-thanh-pho-nam-2013.html Điều hành chi ngân sách thành phố năm 2013 Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/748/Tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong.html Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/747/Thanh-lap-Trung-tam-Xuc-tien-thuong-mai-nong-nghiep-Ha-Noi.html Thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/746/KET-QUA-CONG-TAC-CHONG-BUON-LAU,-HANG-GIA-VA-GIAN-LAN-THUONG-MAI-CUA-NGANH-NONG-NGHIEP-&-PTNT--9-THANG-DAU-NAM-2013.html KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/744/Giao-ban-xay-dung-co-ban-9-thang-dau-nam-2013.html Giao ban xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2013 Khai mạc Hội chợ công nghệ và thiết bị Thủ đô năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/738/Khai-mac-Hoi-cho-cong-nghe-va-thiet-bi-Thu-do-nam-2013.html Khai mạc Hội chợ công nghệ và thiết bị Thủ đô năm 2013 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/737/Tap-trung-lanh-dao,-chi-dao-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2013.html Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 Biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/735/Bieu-duong-Nguoi-tot,-viec-tot-nam-2013.html Biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh thăm và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/733/So-Nong-nghiep-va-PTNT-Ha-Tinh-tham-va-lam-viec-voi-So-Nong-nghiep-va-PTNT-Ha-Noi.html Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh thăm và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô (24/09/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/729/Khan-truong-hoan-thanh-Do-an-dieu-chinh-Quy-hoach-Vung-Thu-do-(24092013).html Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Vùng Thủ đô (24/09/2013) Nâng cao chất lượng hoạt động bản tin trên địa bàn TP http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/727/Nang-cao-chat-luong-hoat-dong-ban-tin-tren-dia-ban-TP.html Nâng cao chất lượng hoạt động bản tin trên địa bàn TP Công nhận nhãn hiệu tập thể “Nhãn chín muộn Đại Thành Quốc Oai” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/726/Cong-nhan-nhan-hieu-tap-the-“Nhan-chin-muon-Dai-Thanh-Quoc-Oai”.html Công nhận nhãn hiệu tập thể “Nhãn chín muộn Đại Thành Quốc Oai” Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/718/Tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-9-thang-dau-nam-2013.html Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2013 Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/715/Dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 Triển khai Nghị định 72/2013/NĐ-CP http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/714/Trien-khai-Nghi-dinh-722013ND-CP.html Triển khai Nghị định 72/2013/NĐ-CP Nâng cao năng lực, tính chủ động của cán bộ trong cải cách hành chính http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/712/Nang-cao-nang-luc,-tinh-chu-dong-cua-can-bo-trong-cai-cach-hanh-chinh.html Nâng cao năng lực, tính chủ động của cán bộ trong cải cách hành chính Sôi động khai mạc Hội chợ hàng Việt 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/711/Soi-dong-khai-mac-Hoi-cho-hang-Viet-2013.html Sôi động khai mạc Hội chợ hàng Việt 2013 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/710/Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-Vu-Van-Ninh-lam-viec-voi-thanh-pho-Ha-Noi.html Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với thành phố Hà Nội Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/706/Tap-huan-nghiep-vu-phong-chay,-chua-chay.html Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC THÔN YÊN XÁ PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG. http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/704/CONG-TRINH-CAP-NUOC--THON-YEN-XA-PHAT-HUY-HIEU-QUA-HOAT-DONG..html CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC THÔN YÊN XÁ PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG. 200 thương hiệu nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/702/200-thuong-hieu-nhan-Giai-thuong-Sao-Vang-dat-Viet-2013.html 200 thương hiệu nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2013 Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/698/Thanh-uy-Ha-Noi-tong-ket-10-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-7-(khoa-IX).html Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) KẾT QUẢ THANH TRA DIỆN RỘNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/696/KET-QUA-THANH-TRA-DIEN-RONG-7-THANG-DAU-NAM-NAM-2013.html KẾT QUẢ THANH TRA DIỆN RỘNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2013 Khai mạc hội chợ giống cây trồng khu vực phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/693/Khai-mac-hoi-cho-giong-cay-trong-khu-vuc-phia-Bac.html Khai mạc hội chợ giống cây trồng khu vực phía Bắc Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp các tháng cuối năm 2013. http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/692/Tap-trung-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-trong-tam-nganh-nong-nghiep-cac-thang-cuoi-nam-2013..html Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp các tháng cuối năm 2013. Ứng dụng CNTT TP Hà Nội 7 tháng đầu năm: Nhiều chuyển biến tích cực http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/687/Ung-dung-CNTT-TP-Ha-Noi-7-thang-dau-nam--Nhieu-chuyen-bien-tich-cuc.html Ứng dụng CNTT TP Hà Nội 7 tháng đầu năm: Nhiều chuyển biến tích cực Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công trình trọng điểm TP giai đoạn 2011-2015 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/677/Day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-cum-cong-trinh-trong-diem-TP-giai-doan-2011-2015.html Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công trình trọng điểm TP giai đoạn 2011-2015 Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách cho nước sạch nông thôn (03/08/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/671/Khan-truong-xay-dung-co-che,-chinh-sach-cho-nuoc-sach-nong-thon--(03082013).html Khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách cho nước sạch nông thôn (03/08/2013) Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/663/Thuc-te-khang-dinh-mo-rong-Thu-do-la-chu-truong-dung.html Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng Tích cực triển khai thực hiện Luật Thủ đô (31/07/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/660/Tich-cuc-trien-khai-thuc-hien-Luat-Thu-do-(31072013).html Tích cực triển khai thực hiện Luật Thủ đô (31/07/2013) Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, làm việc với huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/658/Lanh-dao-TP-Ha-Noi-tham,-lam-viec-voi-huyen-Huu-Lung,-tinh-Lang-Son.html Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, làm việc với huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi giao ban công tác đầu tư XDCB quý II và 6 tháng đầu năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/656/Ket-luan-cua-Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao-tai-buoi-giao-ban-cong-tac-dau-tu-XDCB-quy-II-va-6-thang-dau-nam-2013.html Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi giao ban công tác đầu tư XDCB quý II và 6 tháng đầu năm 2013 Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/654/Day-manh-cai-cach-hanh-chinh-va-cai-cach-che-do-cong-vu-cong-chuc.html Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ công chức Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/651/Chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-Nghi-quyet-Hoi-nghi-lan-thu-7,-BCH-Trung-uong-Dang-(khoa-XI)-“ve-tang-cuong-va-doi-moi-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-dan-van-trong-tinh-hinh-moi”.html Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/650/Tap-trung-chi-dao,-dieu-hanh-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2013.html Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 - Cụm thi đua số 3 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/649/Hoi-nghi-so-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-6-thang-dau-nam-2013---Cum-thi-dua-so-3.html Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2013 - Cụm thi đua số 3 Hơn 200 doanh nghiệp, doanh nhân và “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” tiêu biểu được biểu dương http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/643/Hon-200-doanh-nghiep,-doanh-nhan-va-“Sang-kien,-sang-tao-Thu-do”-tieu-bieu-duoc-bieu-duong.html Hơn 200 doanh nghiệp, doanh nhân và “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” tiêu biểu được biểu dương Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/642/Day-manh-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2011-2020.html Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 Sớm hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/636/Som-hoan-thien-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep,-lang-nghe.html Sớm hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/631/Be-mac-ky-hop-thu-7-HDND-TP-khoa-XIV.html Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XIV Hà Nội ban hành chính sách trọng dụng nhân tài (04/07/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/627/Ha-Noi-ban-hanh-chinh-sach-trong-dung-nhan-tai--(04072013).html Hà Nội ban hành chính sách trọng dụng nhân tài (04/07/2013) Khoảng 93 tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch liên xã huyện Phúc Thọ (04/07/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/625/Khoang-93-ty-dong-xay-dung-tram-cap-nuoc-sach-lien-xa-huyen-Phuc-Tho--(04072013).html Khoảng 93 tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch liên xã huyện Phúc Thọ (04/07/2013) Phê duyệt "Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 2020" http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/623/Phe-duyet-De-an-phat-trien-co-gioi-hoa-nong-nghiep-thanh-pho-Ha-Noi-den-nam-2016,-dinh-huong-den-nam-2020.html Phê duyệt "Đề án phát triển cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2016, định hướng đến năm 2020" Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/618/Khai-mac-ky-hop-thu-7-HDND-TP-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XIV Hơn 110 tỷ đồng cho đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2013 (30/06/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/616/Hon-110-ty-dong-cho-dao-tao-nghe-lao-dong-nong-thon-nam-2013-(30062013).html Hơn 110 tỷ đồng cho đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2013 (30/06/2013) Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND TP 6 tháng cuối năm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/614/Day-nhanh-tien-do-ung-dung-van-ban-dien-tu-trong-cong-tac-quan-ly,-dieu-hanh-cua-lanh-dao-UBND-TP-6-thang-cuoi-nam.html Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND TP 6 tháng cuối năm GDP 6 tháng của cả nước đạt 4,9% http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/613/GDP-6-thang-cua-ca-nuoc-dat-4,9per.html GDP 6 tháng của cả nước đạt 4,9% Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/611/Be-mac-Hoi-nghi-lan-thu-13-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-TP-Ha-Noi.html Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quyết định 2375/QĐ – UBND http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/605/So-Nong-nghiep-va-PTNT-Ha-Noi-to-chuc-so-ket-1-nam-thuc-hien-quyet-dinh-2375QD-–-UBND.html Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quyết định 2375/QĐ – UBND Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: Kỷ cương hành chính đã có chuyển biến tích cực http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/602/Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao--Ky-cuong-hanh-chinh-da-co-chuyen-bien-tich-cuc.html Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: Kỷ cương hành chính đã có chuyển biến tích cực Ban Quản lý Công trình phân lũ Sông Đáy diễn tập tự vệ hàng năm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/600/Ban-Quan-ly-Cong-trinh-phan-lu-Song-Day-dien-tap-tu-ve-hang-nam.html Ban Quản lý Công trình phân lũ Sông Đáy diễn tập tự vệ hàng năm Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/599/Thuc-hien-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen--7-thang-cuoi-nam-2013.html Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 Sơ kết 1 năm chỉ đạo điểm về công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/597/So-ket-1-nam-chi-dao-diem-ve-cong-tac-tuyen-truyen-dien-hinh-tien-tien.html Sơ kết 1 năm chỉ đạo điểm về công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”: Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/596/Ky-niem-65-nam-ngay-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-ra-“Loi-keu-goi-Thi-dua-ai-quoc”--Lan-toa-manh-me-cac-phong-trao-thi-dua.html Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”: Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua Cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tỉnh http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/594/Co-hoi-hop-tac,-xuc-tien-dau-tu-voi-cac-tinh.html Cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tỉnh Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Thanh Oai http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/591/Pho-Chu-tich-UBND-TP-Tran-Xuan-Viet-lam-viec-voi-huyen-Thanh-Oai.html Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Thanh Oai Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2014(03/06/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/588/Xay-dung-ke-hoach-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-nam-2014(03062013).html Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2014(03/06/2013) Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013 (03/606/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/587/Ke-hoach-xay-dung-cac-mo-hinh-thi-diem-co-gioi-hoa-nong-nghiep-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013-(036062013).html Kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp thành phố Hà Nội năm 2013 (03/606/2013) Huyện Phúc Thọ: Tập trung phát huy lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp (02/06/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/583/Huyen-Phuc-Tho--Tap-trung-phat-huy-loi-the-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep-(02062013).html Huyện Phúc Thọ: Tập trung phát huy lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp (02/06/2013) Kinh tế Thủ đô duy trì mức tăng trưởng khá http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/582/Kinh-te-Thu-do-duy-tri-muc-tang-truong-kha.html Kinh tế Thủ đô duy trì mức tăng trưởng khá Hà Nội tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp với tỉnh Lào Cai http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/580/Ha-Noi-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-voi-tinh-Lao-Cai.html Hà Nội tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp với tỉnh Lào Cai Thành ủy Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/578/Thanh-uy-Ha-Noi-tong-ket-15-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-5-(khoa-VIII).html Thành ủy Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) Kế hoạch phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/576/Ke-hoach-pho-bien-Luat-Thu-do-va-cac-van-ban-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.html Kế hoạch phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013 Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/573/Tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-6-thang-dau-nam-2013.html Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013 Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao công tác khen thưởng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/572/Day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-va-nang-cao-cong-tac-khen-thuong.html Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao công tác khen thưởng Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (23/05/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/571/Phe-duyet-Ke-hoach-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-Quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-(23052013).html Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (23/05/2013) Triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/553/Trien-khai-“Thang-ve-sinh,-tieu-doc,-khu-trung”.html Triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng” Tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/547/Tap-trung-hoan-thanh-ke-hoach-thanh-tra-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Sóc Sơn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/544/Pho-Chu-tich-UBND-TP-Tran-Xuan-Viet-lam-viec-voi-huyen-Soc-Son.html Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Sóc Sơn Tăng cường thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các huyện ngoại thành http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/538/Tang-cuong-thu-gom-va-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-tai-cac-huyen-ngoai-thanh.html Tăng cường thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các huyện ngoại thành Đề án chuyển đổi rừng trồng Keo, Bạch đàn sang trồng rừng sinh thái thành phố Hà Nội (03/05/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/534/De-an-chuyen-doi-rung-trong-Keo,-Bach-dan-sang-trong-rung-sinh-thai-thanh-pho-Ha-Noi-(03052013).html Đề án chuyển đổi rừng trồng Keo, Bạch đàn sang trồng rừng sinh thái thành phố Hà Nội (03/05/2013) Xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển nông nghiệp với Sơn La, Hòa Bình http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/533/Xuc-tien-dau-tu,-hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-voi-Son-La,-Hoa-Binh.html Xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển nông nghiệp với Sơn La, Hòa Bình Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/520/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-su-dung-dat-tai-cac-cong-ty-nong,-lam-nghiep.html Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp Phát động “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013” (27/04/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/515/Phat-dong-“Tuan-le-Quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-nam-2013”--(27042013).html Phát động “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013” (27/04/2013) Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/510/Tuyen-duong-cong-nhan-gioi-Thu-do-2013.html Tuyên dương công nhân giỏi Thủ đô 2013 Ban Kinh tế ngân sách giám sát tại huyện Ứng Hòa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/509/Ban-Kinh-te-ngan-sach-giam-sat-tai-huyen-Ung-Hoa.html Ban Kinh tế ngân sách giám sát tại huyện Ứng Hòa Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/508/Thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te,-xa-hoi.html Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ Khuyến nông thành phố Hà Nội (2002-2012) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/505/Tong-ket-10-nam--hoat-dong-Quy-Khuyen-nong-thanh-pho-Ha-Noi-(2002-2012).html Tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ Khuyến nông thành phố Hà Nội (2002-2012) Khoảng 13.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội (20/04/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/497/Khoang-13.000-ty-dong-thuc-hien-quy-hoach-cap-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-Ha-Noi--(20042013).html Khoảng 13.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội (20/04/2013) Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính (19/04/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/496/Nang-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-cai-cach-hanh-chinh--(19042013).html Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính (19/04/2013) Khai mạc Đại hội Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/495/Khai-mac-Dai-hoi-Hoi-Nong-dan-thanh-pho-Ha-Noi-lan-thu-VIII.html Khai mạc Đại hội Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ VIII Thêm chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/490/Them-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-bi-anh-huong-thien-tai,-dich-benh.html Thêm chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2013 (14/04/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/482/Huong-ung-Tuan-le-Quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-2013--(14042013).html Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2013 (14/04/2013) Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/480/Phe-duyet-De-an-tong-the-bao-ve-moi-truong-lang-nghe.html Phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề Giao ban trực tuyến phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS quí I http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/479/Giao-ban-truc-tuyen-phong-chong-ma-tuy,-mai-dam,-HIVAIDS-qui-I.html Giao ban trực tuyến phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS quí I Sớm cải cách các thủ tục http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/466/Som-cai-cach-cac-thu-tuc.html Sớm cải cách các thủ tục Báo cáo hoạt động Ban Chỉ đạo 127 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Quý I-2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/465/Bao-cao-hoat-dong-Ban-Chi-dao-127-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi,--Quy-I-2013.html Báo cáo hoạt động Ban Chỉ đạo 127 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Quý I-2013 Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/464/Quy-che-lam-viec-cua-So-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-thanh-pho-Ha-Noi.html Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội Quy tắc ứng xử của CBCCVC Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/462/Quy-tac-ung-xu-cua-CBCCVC-So-Nong-nghiep-va-PTNT-Ha-Noi.html Quy tắc ứng xử của CBCCVC Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Quý I và triển khai công tác trọng tâm 9 tháng cuối năm 2013 của Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội. http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/461/Hoi-nghi-so-ket-thuc-hien-nhiem-vu,-ke-hoach-cong-tac-Quy-I--va-trien-khai-cong-tac-trong-tam-9-thang-cuoi-nam-2013-cua-Trung-tam-phat-trien-cay-trong-Ha-Noi..html Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Quý I và triển khai công tác trọng tâm 9 tháng cuối năm 2013 của Trung tâm phát triển cây trồng Hà Nội. Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/459/Be-mac-Hoi-nghi-lan-thu-12-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-TP-Ha-Noi.html Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Thông báo kết luận Hội nghị giao ban Quý I-2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/457/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-Quy-I-2013.html Thông báo kết luận Hội nghị giao ban Quý I-2013 Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Thường Tín http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/448/Pho-Chu-tich-UBND-TP-Tran-Xuan-Viet-lam-viec-voi-huyen-Thuong-Tin.html Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt làm việc với huyện Thường Tín Hà Nội - An Giang ký kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/444/Ha-Noi---An-Giang-ky-ket-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi.html Hà Nội - An Giang ký kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội Tiếp tục đẩy mạnh CCHC đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/442/Tiep-tuc-day-manh-CCHC-dam-bao-cong-khai,-minh-bach,-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep.html Tiếp tục đẩy mạnh CCHC đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc tại huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/440/Doan-cong-tac-thanh-pho-Ha-Noi-lam-viec-tai-huyen-Lam-Ha-tinh-Lam-Dong.html Đoàn công tác thành phố Hà Nội làm việc tại huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng Quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/436/Quyet-tam-hoan-thanh-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-nam-2013.html Quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Kết quả triển khai, quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/431/Ket-qua-trien-khai,-quan-ly-va-su-dung-Quy-khuyen-nong-Thanh-pho-Ha-Noi.html Kết quả triển khai, quản lý và sử dụng Quỹ khuyến nông Thành phố Hà Nội Ban hành quy định “Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn TP Hà Nội” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/425/Ban-hanh-quy-dinh-“Mot-so-noi-dung-chi-va-muc-ho-tro-doi-voi-hoat-dong-khuyen-nong-tren-dia-ban-TP-Ha-Noi”.html Ban hành quy định “Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn TP Hà Nội” Họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 3/2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/422/Hop-tap-the-UBND-TP-thuong-ky-thang-32013.html Họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 3/2013 Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cá nhân đội ngũ nhân viên thú y, bảo vệ thực vật xã, phường thị trấn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/419/Huong-dan-hoan-thien-ho-so-ca-nhan-doi-ngu-nhan-vien-thu-y,-bao-ve-thuc-vat-xa,-phuong-thi-tran.html Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cá nhân đội ngũ nhân viên thú y, bảo vệ thực vật xã, phường thị trấn Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/418/Hoi-nghi-tong-ket-20-nam-hoat-dong-Khuyen-nong-Viet-Nam.html Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động Khuyến nông Việt Nam Cụm thi đua số I Thành phố-Ký kết giao ước thi đua năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/415/Cum-thi-dua-so-I-Thanh-pho-Ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2013.html Cụm thi đua số I Thành phố-Ký kết giao ước thi đua năm 2013 chương trình công tác nữ công năm 2013 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/408/chuong-trinh-cong-tac-nu-cong-nam-2013-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html chương trình công tác nữ công năm 2013 ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai sửa đổi http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/405/Gop-y-ve-du-thao-sua-doi-Hien-phap-1992-va-Luat-dat-dai-sua-doi.html Góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai sửa đổi Hà Nội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/390/Ha-Noi-don-Tet-vui-tuoi,-an-toan,-tiet-kiem.html Hà Nội đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Đan Phượng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/389/Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-tai-huyen-Dan-Phuong.html Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Đan Phượng Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngay sau kỳ nghỉ Tết http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/388/Tap-trung-thuc-hien-cac-nhiem-vu-kinh-te---xa-hoi-ngay-sau-ky-nghi-Tet.html Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngay sau kỳ nghỉ Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết và trồng cây đầu xuân tại huyện Thạch Thất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/387/Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tham,-chuc-Tet-va-trong-cay-dau-xuan-tai-huyen-Thach-That.html Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết và trồng cây đầu xuân tại huyện Thạch Thất Hà Nội cơ bản đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/384/Ha-Noi-co-ban-dam-bao-an-toan-chat-luong-ve-sinh-thuc-pham.html Hà Nội cơ bản đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm Khai mạc hội chợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp khu vực phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/383/Khai-mac-hoi-cho-giong-cay-trong,-vat-nuoi-va-vat-tu-nong-nghiep-khu-vuc-phia-Bac.html Khai mạc hội chợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp khu vực phía Bắc Tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/382/Tuyen-truyen-mung-Dang,-mung-xuan-Quy-Ty-nam-2013.html Tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ năm 2013 Hà Nội bàn giao địa giới hành chính với tỉnh Hòa Bình http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/378/Ha-Noi-ban-giao-dia-gioi-hanh-chinh-voi-tinh-Hoa-Binh.html Hà Nội bàn giao địa giới hành chính với tỉnh Hòa Bình Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường ngay trong tháng 1/2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/376/Trien-khai-cac-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat-kinh-doanh,-ho-tro-thi-truong-ngay-trong-thang-12013.html Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường ngay trong tháng 1/2013 Hà Nội: Tổng kết công tác khuyến nông năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/364/Ha-Noi--Tong-ket-cong-tac-khuyen-nong-nam-2012.html Hà Nội: Tổng kết công tác khuyến nông năm 2012 Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương làm việc với Thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/334/Doan-kiem-tra-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-Trung-uong-lam-viec-voi-Thanh-pho-Ha-Noi.html Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Trung ương làm việc với Thành phố Hà Nội Hai Bộ trưởng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/333/Hai-Bo-truong-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html Hai Bộ trưởng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng kỷ niệm 40 năm thành lập http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/332/Ban-Quan-ly-du-an-Dau-tu-va-xay-dung--ky-niem-40-nam-thanh-lap.html Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng kỷ niệm 40 năm thành lập Xem xét dự án, công trình có sử dụng đất nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/331/Xem-xet-du-an,-cong-trinh-co-su-dung-dat-nong-nghiep.html Xem xét dự án, công trình có sử dụng đất nông nghiệp Khẩn trương hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/330/Khan-truong-hoan-thanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-XDCB-nam-2012.html Khẩn trương hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2012 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ và Lễ hội năm 2013. http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/329/Ke-hoach-thanh-tra,-kiem-tra-dam-bao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan-Quy-Ty-va-Le-hoi-nam-2013..html Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ và Lễ hội năm 2013. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần làm “ấm” thị trường BĐS của Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/327/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung--Can-lam-“am”-thi-truong-BDS-cua-Ha-Noi.html Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần làm “ấm” thị trường BĐS của Hà Nội Hà Nội: Tổng kết một năm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/326/Ha-Noi--Tong-ket-mot-nam-thuc-hien-thi-diem-bao-hiem-nong-nghiep.html Hà Nội: Tổng kết một năm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp Khai mạc Hội chợ nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/325/Khai-mac-Hoi-cho-nong-nghiep-va-lang-nghe-Ha-Noi-2012.html Khai mạc Hội chợ nông nghiệp và làng nghề Hà Nội 2012 Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/324/Be-mac-ky-hop-thu-6-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ "tam nông" http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/321/Tong-ket-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-phuc-vu-tam-nong.html Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ "tam nông" Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8,5-8,8% trong năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/320/Ha-Noi-dat-muc-tieu-tang-truong-tu-8,5-8,8per-trong-nam-2013.html Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8,5-8,8% trong năm 2013 Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/319/Khai-mac-ky-hop-thu-6-Hoi-dong-Nhan-dan-thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/317/Ton-vinh-san-pham-nong-nghiep-va-lang-nghe-Ha-Noi.html Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội Chè sạch mở hướng thoát nghèo http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/316/Che-sach-mo-huong-thoat-ngheo.html Chè sạch mở hướng thoát nghèo Tập trung vào trà xuân muộn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/303/Tap-trung-vao-tra-xuan-muon.html Tập trung vào trà xuân muộn Hà Giang: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chuyên đề “Giải pháp phát triển cam các tỉnh phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/302/Ha-Giang--Dien-dan-Khuyen-nong-@-Nong-nghiep-chuyen-de-“Giai-phap-phat-trien-cam-cac-tinh-phia-Bac.html Hà Giang: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chuyên đề “Giải pháp phát triển cam các tỉnh phía Bắc Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/292/Thu-tuong-chi-thi-tang-cuong-tiet-kiem,-chong-lang-phi.html Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí Chương trình Mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/291/Chuong-trinh-Muc-tieu-Quoc-gia-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2013-2015.html Chương trình Mục tiêu Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 Thông báo kết quả công tác năm 2012 và Chuơng trình công tác trọng tâm năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/290/Thong-bao-ket-qua-cong-tac-nam-2012-va-Chuong-trinh-cong-tac-trong-tam-nam-2013-cua-nganh-Nong-nghiep-va-PTNT.html Thông báo kết quả công tác năm 2012 và Chuơng trình công tác trọng tâm năm 2013 của ngành Nông nghiệp và PTNT Giao ban công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/289/Giao-ban-cong-tac-xay-dung-co-ban-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Giao ban công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn Thành phố Bảo đảm đủ nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp năm 2013 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/288/Bao-dam-du-nguon-von-dau-tu-phat-trien-nong-nghiep-nam-2013.html Bảo đảm đủ nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp năm 2013 Gần 281 tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch huyện Thanh Oai http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/287/Gan-281-ty-dong-xay-dung-tram-cap-nuoc-sach-huyen-Thanh-Oai.html Gần 281 tỷ đồng xây dựng trạm cấp nước sạch huyện Thanh Oai Bảo đảm cung cấp nước sạch cho 34.600 người dân huyện Mỹ Đức vào năm 2020 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/286/Bao-dam-cung-cap-nuoc-sach-cho-34.600-nguoi-dan-huyen-My-Duc-vao-nam-2020.html Bảo đảm cung cấp nước sạch cho 34.600 người dân huyện Mỹ Đức vào năm 2020 Hà Nội hợp tác với các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Phát huy tiềm năng, lợi thế cùng phát triển http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/285/Ha-Noi-hop-tac-voi-cac-tinh-dong-bang-song-Hong--Phat-huy-tiem-nang,-loi-the-cung-phat-trien.html Hà Nội hợp tác với các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Phát huy tiềm năng, lợi thế cùng phát triển Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/284/Them-500-ty-dong-dau-tu-cho-nong-nghiep,-nong-thon-Ha-Noi.html Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Hà Nội Tuyên truyền Đại hội lần thứ IV Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/283/Tuyen-truyen-Dai-hoi-lan-thu-IV-Cong-doan-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Tuyên truyền Đại hội lần thứ IV Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/282/Tuyen-truyen-ky-niem-40-nam-chien-thang-“Ha-Noi---Dien-Bien-Phu-tren-khong”.html Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” Lễ trao tặng giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam lần thứ Nhất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/281/Le-trao-tang-giai-thuong-bong-lua-vang-Viet-Nam-lan-thu-Nhat.html Lễ trao tặng giải thưởng bông lúa vàng Việt Nam lần thứ Nhất Sở Nông nghiệp & PTNT có nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội (ngày 12/11/2012) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/280/So-Nong-nghiep-&-PTNT-co-nhiem-vu-lap-du-an-Quy-hoach-de-dieu-tren-dia-ban-Thanh-pho-Ha-Noi-(ngay-12112012).html Sở Nông nghiệp & PTNT có nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội (ngày 12/11/2012) Phê duyệt dự án cấp nước sạch liên xã Hiền Giang, Tiền Phong, Nguyễn Trãi, Tân Minh, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến huyện Thường Tín (ngày 12/11/2012) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/279/Phe-duyet-du-an-cap-nuoc-sach-lien-xa-Hien-Giang,-Tien-Phong,-Nguyen-Trai,-Tan-Minh,-Nghiem-Xuyen,-Dung-Tien-huyen-Thuong-Tin-(ngay-12112012).html Phê duyệt dự án cấp nước sạch liên xã Hiền Giang, Tiền Phong, Nguyễn Trãi, Tân Minh, Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến huyện Thường Tín (ngày 12/11/2012) Hà Nội - Hòa Bình: Hợp tác cùng phát triển http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/278/Ha-Noi---Hoa-Binh--Hop-tac-cung-phat-trien.html Hà Nội - Hòa Bình: Hợp tác cùng phát triển Kinh tế Hà Nội ước tăng 8,1% trong năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/277/Kinh-te-Ha-Noi-uoc-tang-8,1per-trong-nam-2012.html Kinh tế Hà Nội ước tăng 8,1% trong năm 2012 Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/276/Tiep-tuc-thuc-hien-nep-song-van-minh-trong-viec-cuoi.html Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/275/Huong-dan-tong-ket-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-nam-2012.html Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/274/Day-nhanh-tien-do-cac-du-an-cap-nuoc-sach.html Đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch Thống nhất hỗ trợ Đề án “Phát triển cơ giới hoá nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016, định hướng đến năm 2020” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/273/Thong-nhat-ho-tro-De-an-“Phat-trien-co-gioi-hoa-nong-nghiep-thanh-pho-Ha-Noi-giai-doan-2012-2016,-dinh-huong-den-nam-2020”.html Thống nhất hỗ trợ Đề án “Phát triển cơ giới hoá nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016, định hướng đến năm 2020” Thực hiện chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/272/Thuc-hien-che-do-kiem-soat,-thanh-toan-cac-khoan-chi-NSNN-qua-Kho-bac-Nha-nuoc-theo-Thong-tu-so-1612012TT-BTC.html Thực hiện chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 161/2012/TT-BTC Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/271/Bieu-duong-gia-dinh-CNVCLD-tieu-bieu-nam-2012.html Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2012 Tọa đàm trực tuyến: Để có bữa ăn an toàn cho mọi nhà http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/270/Toa-dam-truc-tuyen--De-co-bua-an-an-toan-cho-moi-nha.html Tọa đàm trực tuyến: Để có bữa ăn an toàn cho mọi nhà Hướng đi hiệu quả trong đào tạo nghề nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/269/Huong-di-hieu-qua-trong-dao-tao-nghe-nong-thon.html Hướng đi hiệu quả trong đào tạo nghề nông thôn Đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/268/Day-nhanh-cong-tac-quyet-toan-cac-du-an-dau-tu-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc.html Đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước Biểu dương "người tốt, việc tốt", vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/267/Bieu-duong-nguoi-tot,-viec-tot,-vinh-danh-10-cong-dan-Thu-do-uu-tu-nam-2012.html Biểu dương "người tốt, việc tốt", vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2012 Giới thiệu Hội chợ Nông nghiệp quốc tế AGROVIET 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/266/Gioi-thieu-Hoi-cho-Nong-nghiep-quoc-te-AGROVIET-2012.html Giới thiệu Hội chợ Nông nghiệp quốc tế AGROVIET 2012 Cải bắp giảm đau nhức do thấp khớp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/265/Cai-bap-giam-dau-nhuc-do-thap-khop.html Cải bắp giảm đau nhức do thấp khớp Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt: HADICO phải đi tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp Thủ đô http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/264/Pho-Chu-tich-UBND-TP-Tran-Xuan-Viet--HADICO-phai-di-tien-phong-trong-linh-vuc-nong-nghiep-Thu-do.html Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt: HADICO phải đi tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp Thủ đô Đầu tư trên 11 tỷ đồng Cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Gia Khánh xã Vật Lại huyện Ba Vì http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/263/Dau-tu-tren-11-ty-dong-Cai-tao,-nang-cap-tram-cap-nuoc-Gia-Khanh-xa-Vat-Lai-huyen-Ba-Vi.html Đầu tư trên 11 tỷ đồng Cải tạo, nâng cấp trạm cấp nước Gia Khánh xã Vật Lại huyện Ba Vì Giao ban công tác Quý III năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/262/Giao-ban-cong-tac-Quy-III-nam-2012.html Giao ban công tác Quý III năm 2012 Đề xuất cơ chế hỗ trợ Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/261/De-xuat-co-che-ho-tro-Chuong-trinh-co-gioi-hoa-nong-nghiep.html Đề xuất cơ chế hỗ trợ Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu - Đông http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/260/Tang-cuong-chi-dao-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-mua-Thu---Dong.html Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch mùa Thu - Đông Chấn chỉnh quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường của Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/259/Chan-chinh-quan-ly,-su-dung-dat-nong,-lam-truong-cua-Ha-Noi.html Chấn chỉnh quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường của Hà Nội Gương điển hình tiên tiến: Huyện Thanh Oai: Thu nhập cao, ổn định từ nghề đan lồng chim http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/258/Guong-dien-hinh-tien-tien--Huyen-Thanh-Oai--Thu-nhap-cao,-on-dinh-tu-nghe-dan-long-chim.html Gương điển hình tiên tiến: Huyện Thanh Oai: Thu nhập cao, ổn định từ nghề đan lồng chim Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/257/Ke-hoach-to-chuc-ky-niem-ngay-Phu-nu-Viet-Nam.html Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/256/Su-dung-hieu-qua-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-nam-2012.html Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 Tưng bừng Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại Trung du miền núi phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/255/Tung-bung-Hoi-cho-Nong-nghiep,-Thuong-mai-Trung-du-mien-nui-phia-Bac.html Tưng bừng Hội chợ Nông nghiệp, Thương mại Trung du miền núi phía Bắc Gương điển hình tiên tiến: Huyện Chương Mỹ làm giàu từ nghề mây tre đan http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/254/Guong-dien-hinh-tien-tien--Huyen-Chuong-My-lam-giau-tu-nghe-may-tre-dan.html Gương điển hình tiên tiến: Huyện Chương Mỹ làm giàu từ nghề mây tre đan Khoảng 1.497 tỷ đồng thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/253/Khoang-1.497-ty-dong-thuc-hien-quy-hoach-bao-ve,-phat-trien-rung-Ha-Noi.html Khoảng 1.497 tỷ đồng thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng Hà Nội Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2012 đạt 7,9% http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/252/Ha-Noi--Tang-truong-kinh-te-9-thang-dau-nam-2012-dat-7,9per.html Hà Nội: Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2012 đạt 7,9% Gương sản xuất điển hình: Thanh Trì làm giàu từ nuôi vịt http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/251/Guong-san-xuat-dien-hinh--Thanh-Tri-lam-giau-tu-nuoi-vit.html Gương sản xuất điển hình: Thanh Trì làm giàu từ nuôi vịt Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/250/Trien-khai-cong-tac-thanh-tra,-kiem-tra-ve-sinh-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-Tet-Trung-thu-nam-2012.html Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu năm 2012 Giải "cơn khát" nước sạch ở nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/249/Giai-con-khat-nuoc-sach-o-nong-thon.html Giải "cơn khát" nước sạch ở nông thôn Gương sản xuất điển hình: Sơn Tây làm giàu từ gà Mía http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/248/Guong-san-xuat-dien-hinh--Son-Tay-lam-giau-tu-ga-Mia.html Gương sản xuất điển hình: Sơn Tây làm giàu từ gà Mía Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2015 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/247/Dai-hoi-Cong-doan-Co-quan-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi-nhiem-ky-2012-2015.html Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2015 Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/246/Hoi-cho-Nong-san-va-Thu-cong-my-nghe-khu-vuc-phia-Bac-nam-2012.html Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc năm 2012 Hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất lúa hàng hóa, nông sản chất lượng cao năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/245/Hoi-thi-tim-hieu-khoa-hoc-ky-thuat,-quan-ly-san-xuat-lua-hang-hoa,-nong-san-chat-luong-cao-nam-2012.html Hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất lúa hàng hóa, nông sản chất lượng cao năm 2012 Củng cố một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/244/Cung-co-mot-so-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-nong-nghiep.html Củng cố một số nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp Giao ban công tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/243/Giao-ban-cong-tac-san-xuat-nong-nghiep,-xay-dung-nong-thon-moi.html Giao ban công tác sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Gương sản xuất điển hình tiên tiến: Những nghệ nhân thợ giỏi trẻ tuổi http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/242/Guong-san-xuat-dien-hinh-tien-tien--Nhung-nghe-nhan-tho-gioi-tre-tuoi.html Gương sản xuất điển hình tiên tiến: Những nghệ nhân thợ giỏi trẻ tuổi Kế hoạch biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/241/Ke-hoach-bieu-duong-gia-dinh-CNVCLD-tieu-bieu-nam-2012.html Kế hoạch biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2012 Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/240/Kien-toan-to-chuc-Thanh-tra-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011- 2015” http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/239/Ke-hoach-thuc-hien-Chuong-trinh-“Day-manh-dau-tranh-phong,-chong-tham-nhung,-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-giai-doan-2011--2015”.html Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011- 2015” Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Còn nhiều trở ngại http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/238/Co-gioi-hoa-trong-san-xuat-nong-nghiep--Con-nhieu-tro-ngai.html Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Còn nhiều trở ngại Hà Nội: Hỗ trợ huyện Lâm Hà 27 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giai đoạn 2011-2015 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/237/Ha-Noi--Ho-tro-huyen-Lam-Ha-27-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-ha-tang,-giai-doan-2011-2015.html Hà Nội: Hỗ trợ huyện Lâm Hà 27 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giai đoạn 2011-2015 Đồng chí Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/236/Dong-chi-Hoang-Thanh-Van,-Giam-doc-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi-tham-va-tang-qua-me-Viet-Nam-anh-hung.html Đồng chí Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Nội: 100 cá nhân được tặng bằng “Sáng kiến - Sáng tạo" Thủ đô năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/235/Ha-Noi--100-ca-nhan-duoc-tang-bang-“Sang-kien---Sang-tao-Thu-do-nam-2012.html Hà Nội: 100 cá nhân được tặng bằng “Sáng kiến - Sáng tạo" Thủ đô năm 2012 Giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II/2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/234/Giao-ban-cong-tac-xay-dung-co-ban-quy-II2012.html Giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II/2012 Gương sản xuất điển hình tiên tiến: Từ Liêm-Làm giàu trên vùng đất hẹp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/233/Guong-san-xuat-dien-hinh-tien-tien--Tu-Liem-Lam-giau-tren-vung-dat-hep.html Gương sản xuất điển hình tiên tiến: Từ Liêm-Làm giàu trên vùng đất hẹp Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/232/Hoi-thi-Can-bo-cong-doan-co-so-gioi-nam-2012.html Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/231/Phe-duyet-Quy-hoach-phat-trien-nong-nghiep-thanh-pho-Ha-Noi-den-nam-2020,-dinh-huong-2030.html Phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch thoát nước, Quy hoạch thủy lợi và miễn, giảm học phí http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/229/Thong-qua-Nghi-quyet-ve-Quy-hoach-thoat-nuoc,-Quy-hoach-thuy-loi-va-mien,-giam-hoc-phi.html Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch thoát nước, Quy hoạch thủy lợi và miễn, giảm học phí Giao ban chuyên đề về công tác kiểm soát thủ tục hành chính http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/228/Giao-ban-chuyen-de-ve-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh.html Giao ban chuyên đề về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/227/Giao-ban-cong-tac-6-thang-dau-nam-2012.html Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2012 Sơ kết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/226/So-ket-cong-tac-dam-bao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-6-thang-dau-nam.html Sơ kết công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 6 tháng đầu năm Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/225/Day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.html Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước Tăng cường cung cấp tin, bài cho trang website http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/224/Tang-cuong-cung-cap-tin,-bai-cho-trang-website.html Tăng cường cung cấp tin, bài cho trang website Phát hiện và biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/223/Phat-hien-va-bieu-duong-kip-thoi-nhung-guong-nguoi-tot,-viec-tot.html Phát hiện và biểu dương kịp thời những gương người tốt, việc tốt Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/222/Bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-2012.html Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2012 Rà soát, cân đối nguồn vốn cho các dự án trọng điểm ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/221/Ra-soat,-can-doi-nguon-von-cho-cac-du-an-trong-diem-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Rà soát, cân đối nguồn vốn cho các dự án trọng điểm ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/220/Sua-doi,-bo-sung,-dieu-chinh-mot-so-quy-dinh-ve-quan-ly-to-chuc-bo-may,-bien-che,-tien-luong,-tien-cong,-can-bo,-cong-chuc,-vien-chuc-va-lao-dong-hop-dong-trong-cac-co-quan,-don-vi-thuoc-Thanh-pho-Ha-Noi.html Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội Báo cáo tháng 5-2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/219/Bao-cao-thang-5-2012.html Báo cáo tháng 5-2012 Ích lợi của công tác dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/218/Ich-loi-cua-cong-tac-don-dien-doi-thua-trong-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Ích lợi của công tác dồn điền đổi thửa trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/215/Ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-thi-dua,-khen-thuong-nam-2012.html Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 Đẩy mạnh các hoạt động nhân "Tháng Công nhân" năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/214/Day-manh-cac-hoat-dong-nhan-Thang-Cong-nhan-nam-2012.html Đẩy mạnh các hoạt động nhân "Tháng Công nhân" năm 2012 Bản tin sản xuất và thị trường số 11 năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/213/Ban-tin-san-xuat-va-thi-truong-so-11-nam-2012.html Bản tin sản xuất và thị trường số 11 năm 2012 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/212/Bao-cao-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-thang-4,-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-thang-5-nam-2012-cua-So-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi.html Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ 2, năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/208/Ke-hoach-to-chuc-lien-hoan-van-nghe-nganh-Nong-nghiep-&-PTNT-Ha-Noi-lan-thu-2,-nam-2012.html Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội lần thứ 2, năm 2012 Sơ kết sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/207/So-ket-san-xuat-vu-xuan,-ke-hoach-san-xuat-vu-mua-nam-2012.html Sơ kết sản xuất vụ xuân, kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2012 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/206/Huong-dan-tuyen-truyen-cac-ngay-le-lon-nam-2012.html Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2012 Triển khai tổ chức hoạt động http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/182/204/Trien-khai-to-chuc-hoat-dong.html Triển khai tổ chức hoạt động