Xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/ Bí thư Thành ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1130/Bi-thu-Thanh-uy-tham-mo-hinh-san-xuat-nong-nghiep-va-kiem-tra-cong-tac-don-dien-doi-thua-tai-huyen-Chuong-My.html Bí thư Thành ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ Tăng cường chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn Thành phố http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1113/Tang-cuong-chi-dao-cong-tac-don-dien,-doi-thua-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Tăng cường chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn Thành phố Mê Linh tạo sức bật từ nông nghiệp giá trị cao (17/03/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1108/Me-Linh-tao-suc-bat-tu-nong-nghiep-gia-tri-cao-(17032014).html Mê Linh tạo sức bật từ nông nghiệp giá trị cao (17/03/2014) Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ (14/3/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1103/Xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-Quoc-Oai-Phat-huy-tinh-than-xung-kich-cua-tuoi-tre-(1432014).html Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ (14/3/2014) Từ Liêm dẫn đầu thành phố về số xã hoàn thành nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1092/Tu-Liem-dan-dau-thanh-pho-ve-so-xa-hoan-thanh-nong-thon-moi.html Từ Liêm dẫn đầu thành phố về số xã hoàn thành nông thôn mới Lão nông hiến tiền tỷ làm đường (23/02/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1082/Lao-nong-hien-tien-ty-lam-duong-(23022014).html Lão nông hiến tiền tỷ làm đường (23/02/2014) Liên Mạc đi lên từ xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1061/Lien-Mac-di-len-tu-xay-dung-nong-thon-moi.html Liên Mạc đi lên từ xây dựng nông thôn mới Xác định nhiệm vụ trọng tâm để phát triển tam nông http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1017/Xac-dinh-nhiem-vu-trong-tam-de-phat-trien-tam-nong.html Xác định nhiệm vụ trọng tâm để phát triển tam nông Triển khai thực hiện Thông tư về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 (04/01/2014) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1010/Trien-khai-thuc-hien-Thong-tu-ve-chinh-sach-ho-tro-di-dan-thuc-hien-dinh-canh-dinh-cu-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-den-nam-2015-(04012014).html Triển khai thực hiện Thông tư về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 (04/01/2014) Người thương binh hiến đất làm đường http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/1005/Nguoi-thuong-binh-hien-dat-lam-duong.html Người thương binh hiến đất làm đường Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/993/Hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-TW7-khoa-X-ve-Nong-nghiep,-Nong-dan,-Nong-thon.html Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 02-CTr/TU http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/984/So-ket-3-nam-thuc-hien-chuong-trinh-02-CTrTU.html Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 02-CTr/TU Gia Lâm sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/976/Gia-Lam-so-ket-3-nam-xay-dung-nong-thon-moi.html Gia Lâm sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới Ứng Hòa hướng đến nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện đại (18/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/975/Ung-Hoa-huong-den-nen-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon-hien-dai-(18122013).html Ứng Hòa hướng đến nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện đại (18/12/2013) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái dự sơ kết chương trình nông thôn mới tại Thanh Oai (13/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/960/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Thanh-uy-Nguyen-Cong-Soai-du-so-ket-chuong-trinh-nong-thon-moi-tai-Thanh-Oai-(13122013).html Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái dự sơ kết chương trình nông thôn mới tại Thanh Oai (13/12/2013) Hoài Đức: Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới (11/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/953/Hoai-Duc--So-ket-3-nam-xay-dung-nong-thon-moi-(11122013).html Hoài Đức: Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới (11/12/2013) Huyện Quốc Oai: Xã điểm Nghĩa Hương đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (11/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/952/Huyen-Quoc-Oai--Xa-diem-Nghia-Huong-da-dat-1919-tieu-chi-xay-dung-NTM-(11122013).html Huyện Quốc Oai: Xã điểm Nghĩa Hương đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (11/12/2013) Ba Vì: Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/951/Ba-Vi--So-ket-3-nam-thuc-hien-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy.html Ba Vì: Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Đan Phượng sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/948/Dan-Phuong-so-ket-3-nam-thuc-hien-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy.html Đan Phượng sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Bài 3: Hiện đại hoá nền nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/940/Bai-3--Hien-dai-hoa-nen-nong-nghiep.html Bài 3: Hiện đại hoá nền nông nghiệp Bài 2: "Chìa khoá” của thành công http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/939/Bai-2--Chia-khoa”-cua-thanh-cong.html Bài 2: "Chìa khoá” của thành công Hà Nội thực hiện dồn điền, đổi thửa: Tiền đề xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/938/Ha-Noi-thuc-hien-don-dien,-doi-thua--Tien-de-xay-dung-nong-thon-moi.html Hà Nội thực hiện dồn điền, đổi thửa: Tiền đề xây dựng nông thôn mới Cần tích cực tuyên truyền về lợi ích của dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/928/Can-tich-cuc-tuyen-truyen-ve-loi-ich-cua-don-dien-doi-thua,-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-vat-nuoi.html Cần tích cực tuyên truyền về lợi ích của dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi Vai trò của các Hợp tác xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/925/Vai-tro-cua-cac-Hop-tac-xa-trong-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi.html Vai trò của các Hợp tác xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội Phú Xuyên phấn đấu hoàn thành dồn điền đổi thửa xong trong năm 2013 (02/12/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/919/Phu-Xuyen-phan-dau-hoan-thanh-don-dien-doi-thua-xong-trong-nam-2013-(02122013).html Phú Xuyên phấn đấu hoàn thành dồn điền đổi thửa xong trong năm 2013 (02/12/2013) Để chính sách hỗ trợ đến tay nông dân: Giảm thủ tục, tăng đối thoại (30/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/912/De-chinh-sach-ho-tro-den-tay-nong-dan--Giam-thu-tuc,-tang-doi-thoai-(30112013).html Để chính sách hỗ trợ đến tay nông dân: Giảm thủ tục, tăng đối thoại (30/11/2013) Từ Liêm phấn đấu hoàn thành XDNTM vào năm 2015 (25/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/903/Tu-Liem-phan-dau-hoan-thanh-XDNTM-vao-nam-2015-(25112013).html Từ Liêm phấn đấu hoàn thành XDNTM vào năm 2015 (25/11/2013) Đoài Khê - điểm sáng của Đan Phượng (22/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/894/Doai-Khe---diem-sang-cua-Dan-Phuong-(22112013).html Đoài Khê - điểm sáng của Đan Phượng (22/11/2013) Phát huy vai trò chủ thể của người dân (22/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/893/Phat-huy-vai-tro-chu-the-cua-nguoi-dan-(22112013).html Phát huy vai trò chủ thể của người dân (22/11/2013) Chuẩn bị sơ kết Chương trình 02 của Thành uỷ (22/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/891/Chuan-bi-so-ket-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy-(22112013).html Chuẩn bị sơ kết Chương trình 02 của Thành uỷ (22/11/2013) Song Phượng đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (21/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/890/Song-Phuong-dat-va-co-ban-dat-19-tieu-chi-nong-thon-moi-(21112013).html Song Phượng đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (21/11/2013) Nỗ lực hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa (20/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/885/No-luc-hoan-thanh-cong-tac-don-dien-doi-thua-(20112013).html Nỗ lực hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa (20/11/2013) Huyện Quốc Oai: Huy động hơn 757,9 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (18/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/878/Huyen-Quoc-Oai--Huy-dong-hon-757,9-ty-dong-cho-xay-dung-nong-thon-moi-(18112013).html Huyện Quốc Oai: Huy động hơn 757,9 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới (18/11/2013) Huyện Ba Vì: 100% rác thải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh (18/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/877/Huyen-Ba-Vi--100per-rac-thai-duoc-thu-gom,-xu-ly-hop-ve-sinh-(18112013).html Huyện Ba Vì: 100% rác thải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh (18/11/2013) Chìa khóa dồn điền, đổi thửa thành công ở Vân Nam (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/866/Chia-khoa-don-dien,-doi-thua-thanh-cong-o-Van-Nam-(15112013).html Chìa khóa dồn điền, đổi thửa thành công ở Vân Nam (15/11/2013) Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/865/Huong-dan-thuc-hien-Bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-nong-thon-moi-(15112013).html Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (15/11/2013) Xây dựng nông thôn mới bền vững (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/864/Xay-dung-nong-thon-moi-ben-vung-(15112013).html Xây dựng nông thôn mới bền vững (15/11/2013) Chương Mỹ thành công với hợp tác xã kiểu mới (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/863/Chuong-My-thanh-cong-voi-hop-tac-xa-kieu-moi-(15112013).html Chương Mỹ thành công với hợp tác xã kiểu mới (15/11/2013) Nỗ lực hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa (15/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/859/No-luc-hoan-thanh-cong-tac-don-dien,-doi-thua--(15112013).html Nỗ lực hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa (15/11/2013) Khơi dậy sức dân (12/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/843/Khoi-day-suc-dan-(12112013).html Khơi dậy sức dân (12/11/2013) Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội: 5 năm xây dựng và trưởng thành http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/831/Chi-cuc-Phat-trien-nong-thon-Ha-Noi--5-nam-xay-dung-va-truong-thanh.html Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội: 5 năm xây dựng và trưởng thành Ứng Hòa giao ban công tác xây dựng nông thôn mới (07/11/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/828/Ung-Hoa-giao-ban-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi--(07112013).html Ứng Hòa giao ban công tác xây dựng nông thôn mới (07/11/2013) Phú Xuyên giao ban công tác xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/805/Phu-Xuyen-giao-ban-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi,-cong-tac-don-dien-doi-thua.html Phú Xuyên giao ban công tác xây dựng nông thôn mới, công tác dồn điền đổi thửa Tuổi trẻ Thủ đô góp sức xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/794/Tuoi-tre-Thu-do-gop-suc-xay-dung-nong-thon-moi.html Tuổi trẻ Thủ đô góp sức xây dựng nông thôn mới Khai thông vướng mắc xác định đơn giá vật tư hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (24/10/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/793/Khai-thong-vuong-mac-xac-dinh-don-gia-vat-tu-ho-tro-xay-dung-nong-thon-moi--(24102013).html Khai thông vướng mắc xác định đơn giá vật tư hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (24/10/2013) Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/781/No-luc-hoan-thanh-chi-tieu-xay-dung-nong-thon-moi.html Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai: Đổi thay từng ngày (07/10/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/761/Xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-Quoc-Oai--Doi-thay-tung-ngay--(07102013).html Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai: Đổi thay từng ngày (07/10/2013) Gỡ khó về nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Cắt giảm những hạng mục không cần thiết http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/754/Go-kho-ve-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi--Cat-giam-nhung-hang-muc-khong-can-thiet.html Gỡ khó về nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Cắt giảm những hạng mục không cần thiết Phấn đấu hết năm 2013 có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới (30/09/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/741/Phan-dau-het-nam-2013-co-48-xa-dat-chuan-nong-thon-moi--(30092013).html Phấn đấu hết năm 2013 có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới (30/09/2013) Xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức: Phát huy những cách làm hay (30/09/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/740/Xay-dung-nong-thon-moi-o-huyen-Hoai-Duc--Phat-huy-nhung-cach-lam-hay--(30092013).html Xây dựng nông thôn mới ở huyện Hoài Đức: Phát huy những cách làm hay (30/09/2013) Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/701/Huong-dan-thuc-hien-Quyet-dinh-so-498QD-TTg-ngay-2132013-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-bo-sung-co-che-dau-tu-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2010-2020.html Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/685/So-ket-5-nam-thuc-hien-Nghi-quyet-so-26-NQTW-ve-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon.html Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ trong việc xây dựng nông thôn mới (06/08/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/676/Tang-cuong-cong-tac-thuc-hien-quy-che-dan-chu-trong-viec-xay-dung-nong-thon-moi-(06082013).html Tăng cường công tác thực hiện quy chế dân chủ trong việc xây dựng nông thôn mới (06/08/2013) Chương Mỹ sơ kết 05 năm công tác phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (06/08/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/675/Chuong-My-so-ket-05-nam-cong-tac-phat-trien-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon-(06082013).html Chương Mỹ sơ kết 05 năm công tác phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (06/08/2013) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với thành phố Hà Nội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/672/Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-Vu-Van-Ninh-lam-viec-voi-thanh-pho-Ha-Noi-ve-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon.html Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm việc với thành phố Hà Nội về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/665/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh-kiem-tra-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-Dan-Phuong.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng Để chính sách hỗ trợ đến tay nông dân http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/657/De-chinh-sach-ho-tro-den-tay-nong-dan.html Để chính sách hỗ trợ đến tay nông dân Tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/652/Tang-cuong-trien-khai-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi.html Tăng cường triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tình hình phát triển chăn nuôi và công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. Định hướng những năm tiếp theo http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/648/Tinh-hinh-phat-trien-chan-nuoi-va-cong-tac-xuc-tien-thuong-mai,-lien-ket-san-xuat,-che-bien,-tieu-thu-san-pham-chan-nuoi-tren-dia-ban-thanh-pho-Ha-Noi-nam-2013.-Dinh-huong-nhung-nam-tiep-theo.html Tình hình phát triển chăn nuôi và công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. Định hướng những năm tiếp theo Thanh Trì tích cực trong công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/641/Thanh-Tri-tich-cuc-trong-cong-tac-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon.html Thanh Trì tích cực trong công tác nông nghiệp, nông dân, nông thôn Giao ban trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/638/Giao-ban-truc-tuyen-so-ket-3-nam-thuc-hien-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon.html Giao ban trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Gia Lâm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/634/Pho-Bi-thu-Thanh-uy-Tuong-Phi-Chien-kiem-tra-viec-thuc-hien-Chuong-trinh-02-CTrTU-tai-huyen-Gia-Lam.html Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Gia Lâm Kiểm tra thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Từ Liêm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/633/Kiem-tra-thuc-hien-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy-ve-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-Tu-Liem.html Kiểm tra thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Từ Liêm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/630/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Thanh-uy-Nguyen-Cong-Soai-kiem-tra-tien-do-thuc-hien-Chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-Phuc-Tho.html Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phúc Thọ Ứng Hòa cần tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/601/Ung-Hoa-can-tap-trung-nguon-luc-cho-xay-dung-nong-thon-moi.html Ứng Hòa cần tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới Cần phát huy hơn nữa hiệu quả hỗ trợ của thành phố đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/598/Can-phat-huy-hon-nua-hieu-qua-ho-tro-cua-thanh-pho-doi-voi-nong-nghiep,-nong-dan,-nong-thon.html Cần phát huy hơn nữa hiệu quả hỗ trợ của thành phố đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên (03/06/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/585/Nang-cao-nhan-thuc-bao-ve-moi-truong,-van-dong-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-cho-doan-vien-thanh-nien-(03062013).html Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới cho đoàn viên thanh niên (03/06/2013) XDNTM ở Minh Nghĩa: Lấy tuyên truyền làm nòng cốt (02/06/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/584/XDNTM-o-Minh-Nghia--Lay-tuyen-truyen-lam-nong-cot-(02062013).html XDNTM ở Minh Nghĩa: Lấy tuyên truyền làm nòng cốt (02/06/2013) Phát huy vai trò người cán bộ trong xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/577/Phat-huy-vai-tro-nguoi-can-bo-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html Phát huy vai trò người cán bộ trong xây dựng nông thôn mới Thường trực HĐND TP giám sát xây dựng nông thôn mới tại Ba Vì http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/568/Thuong-truc-HDND-TP-giam-sat-xay-dung-nong-thon-moi-tai-Ba-Vi.html Thường trực HĐND TP giám sát xây dựng nông thôn mới tại Ba Vì Xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì Khai thác tiềm năng, nâng cao thu nhập (17/05/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/560/Xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-Thanh-Tri--Khai-thac-tiem-nang,-nang-cao-thu-nhap-(17052013).html Xây dựng nông thôn mới tại huyện Thanh Trì Khai thác tiềm năng, nâng cao thu nhập (17/05/2013) Giám sát tình hình xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/556/Giam-sat-tinh-hinh-xay-dung-nong-thon-moi.html Giám sát tình hình xây dựng nông thôn mới Thường trực HĐND Thành phố giám sát tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/536/Thuong-truc-HDND-Thanh-pho-giam-sat-tinh-hinh-trien-khai-xay-dung-nong-thon-moi.html Thường trực HĐND Thành phố giám sát tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (27/04/2013) http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/517/Xa-Phuong-Tu,-huyen-Ung-Hoa-(27042013).html Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (27/04/2013) Đan Phượng dồn lực về đích sớm http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/478/Dan-Phuong-don-luc-ve-dich-som.html Đan Phượng dồn lực về đích sớm Liên minh HTX Hà Nội: Hướng mạnh về nông nghiệp, nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/477/Lien-minh-HTX-Ha-Noi--Huong-manh-ve-nong-nghiep,-nong-thon.html Liên minh HTX Hà Nội: Hướng mạnh về nông nghiệp, nông thôn Phát triển nông nghiệp, hạ tầng nông thôn: Nhiều bất cập, khó khả thi http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/473/Phat-trien-nong-nghiep,-ha-tang-nong-thon--Nhieu-bat-cap,-kho-kha-thi.html Phát triển nông nghiệp, hạ tầng nông thôn: Nhiều bất cập, khó khả thi Đổi thay nghề dệt Phùng Xá http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/467/Doi-thay-nghe-det-Phung-Xa.html Đổi thay nghề dệt Phùng Xá Đánh giá kết quả Chương trình 02-CTr/TU quý I/2013: Còn nhiều bất cập http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/456/Danh-gia-ket-qua-Chuong-trinh-02-CTrTU-quy-I2013--Con-nhieu-bat-cap.html Đánh giá kết quả Chương trình 02-CTr/TU quý I/2013: Còn nhiều bất cập Áp dụng cơ chế đặc thù ở xã xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/453/Ap-dung-co-che-dac-thu-o-xa-xay-dung-nong-thon-moi.html Áp dụng cơ chế đặc thù ở xã xây dựng nông thôn mới Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/437/Ban-chi-dao-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy-giao-ban-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-quy-I.html Ban chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy giao ban đánh giá kết quả thực hiện quý I Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Công Soái thăm và kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/435/Pho-bi-thu-Thanh-uy-Nguyen-Cong-Soai-tham-va-kiem-tra-cong-tac-don-dien-doi-thua-tai-huyen-Chuong-My.html Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Công Soái thăm và kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ Sửa đổi, bổ sung quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/420/Sua-doi,-bo-sung-quy-dinh-thi-diem-mot-so-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-san-xuat-nong-nghiep.html Sửa đổi, bổ sung quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị khai mạc hội chợ làng nghề Thạch Thất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/416/Bi-thu-Thanh-uy-Pham-Quang-Nghi-khai-mac-hoi-cho-lang-nghe-Thach-That.html Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị khai mạc hội chợ làng nghề Thạch Thất Quy định tạm thời phương pháp đánh giá chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/392/Quy-dinh-tam-thoi-phuong-phap-danh-gia-cham-diem-cac-tieu-chi-cong-nhan-xa-dat-chuan-NTM-thanh-pho-Ha-Noi.html Quy định tạm thời phương pháp đánh giá chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM thành phố Hà Nội Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại xã nông thôn mới Tây Tựu http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/386/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-va-lam-viec-tai-xa-nong-thon-moi-Tay-Tuu.html Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại xã nông thôn mới Tây Tựu Ghi nhận ở Thụy Hương http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/377/Ghi-nhan-o-Thuy-Huong.html Ghi nhận ở Thụy Hương Thành ủy Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/363/Thanh-uy-Ha-Noi-so-ket-2-nam-thuc-hien-Chuong-trinh-02-ve-nong-thon-moi.html Thành ủy Hà Nội sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 về nông thôn mới Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/358/Tich-cuc-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-vat-nuoi,-day-manh-co-gioi-hoa-trong-san-xuat-nong-nghiep.html Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp Hội thi Tìm hiểu khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất lúa hàng hóa, nông sản chất lượng cao năm 2012 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/357/Hoi-thi-Tim-hieu-khoa-hoc-ky-thuat,-quan-ly-san-xuat-lua-hang-hoa,-nong-san-chat-luong-cao-nam-2012.html Hội thi Tìm hiểu khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất lúa hàng hóa, nông sản chất lượng cao năm 2012 Đông Anh xây dựng nông thôn mới:Không coi nhẹ sản xuất nông nghiệp http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/356/Dong-Anh-xay-dung-nong-thon-moi-Khong-coi-nhe-san-xuat-nong-nghiep.html Đông Anh xây dựng nông thôn mới:Không coi nhẹ sản xuất nông nghiệp Những đổi thay ở vùng quê Đại Áng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/355/Nhung-doi-thay-o-vung-que-Dai-Ang.html Những đổi thay ở vùng quê Đại Áng Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/354/Thao-go-kho-khan-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới Thanh Oai sau 2 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/353/Thanh-Oai-sau-2-nam-thuc-hien-Chuong-trinh-02-cua-Thanh-uy-ve-phat-trien-nong-nghiep,-xay-dung-nong-thon-moi.html Thanh Oai sau 2 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tài huyện Đan Phượng http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/352/Phong-trao-xay-dung-duong-giao-thong-nong-thon-tai-huyen-Dan-Phuong.html Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tài huyện Đan Phượng Xã Nghiêm Xuyên huyện Thường Tín: Dồn điền, đổi thửa hiệu quả http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/351/Xa-Nghiem-Xuyen-huyen-Thuong-Tin--Don-dien,-doi-thua-hieu-qua.html Xã Nghiêm Xuyên huyện Thường Tín: Dồn điền, đổi thửa hiệu quả Đưa hàng hóa về nông thôn cần tốt, rẻ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/322/Dua-hang-hoa-ve-nong-thon-can-tot,-re.html Đưa hàng hóa về nông thôn cần tốt, rẻ Xây dựng nông thôn mới ở Ba Vì: Những kết quả ban đầu http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/315/Xay-dung-nong-thon-moi-o-Ba-Vi--Nhung-ket-qua-ban-dau.html Xây dựng nông thôn mới ở Ba Vì: Những kết quả ban đầu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái: Huyện Đan Phượng cần tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/301/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Thanh-uy-Ha-Noi-Nguyen-Cong-Soai--Huyen-Dan-Phuong-can-tap-trung-dau-tu-ha-tang-phuc-vu-san-xuat.html Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái: Huyện Đan Phượng cần tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/99/Bi-thu-Thanh-uy-Pham-Quang-Nghi-lam-viec-voi-Huyen-uy-Ung-Hoa.html Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa Gần 105,4 tỷ đồng xây dựng, cải tạo chợ nông thôn ở các xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/98/Gan-105,4-ty-dong-xay-dung,-cai-tao-cho-nong-thon-o-cac-xa-con-nhieu-ho-ngheo-huyen-Soc-Son.html Gần 105,4 tỷ đồng xây dựng, cải tạo chợ nông thôn ở các xã còn nhiều hộ nghèo huyện Sóc Sơn Người cao tuổi "Chung sức xây dựng nông thôn mới" http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/97/Nguoi-cao-tuoi-Chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi.html Người cao tuổi "Chung sức xây dựng nông thôn mới" Đẩy nhanh quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn thành phố http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/96/Day-nhanh-quy-hoach-nong-thon-moi-tren-dia-ban-thanh-pho.html Đẩy nhanh quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn thành phố Huyện Phúc Thọ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/95/Huyen-Phuc-Tho--Vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi.html Huyện Phúc Thọ: Vượt khó xây dựng nông thôn mới Dồn điền đổi thửa huyện Chương Mỹ: Quyết liệt, sâu sát, đúng lộ trình http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/94/Don-dien-doi-thua-huyen-Chuong-My--Quyet-liet,-sau-sat,-dung-lo-trinh.html Dồn điền đổi thửa huyện Chương Mỹ: Quyết liệt, sâu sát, đúng lộ trình Dồn điền đổi thửa ở Hà Nội đạt kết quả tích cực http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/93/Don-dien-doi-thua-o-Ha-Noi-dat-ket-qua-tich-cuc.html Dồn điền đổi thửa ở Hà Nội đạt kết quả tích cực Xây dựng nông thôn mới: Khởi sắc Mê Linh http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/92/Xay-dung-nong-thon-moi--Khoi-sac-Me-Linh.html Xây dựng nông thôn mới: Khởi sắc Mê Linh Giao ban Quý III-Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/91/Giao-ban-Quy-III-Ban-chi-dao-Chuong-trinh-02-CTrTU-Thanh-uy-Ha-Noi.html Giao ban Quý III-Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội Thống nhất nội dung chỉ đạo dồn điền đổi thửa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/90/Thong-nhat-noi-dung-chi-dao-don-dien-doi-thua.html Thống nhất nội dung chỉ đạo dồn điền đổi thửa Xây dựng HTX gắn liền với lợi ích xã viên http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/89/Xay-dung-HTX-gan-lien-voi-loi-ich-xa-vien.html Xây dựng HTX gắn liền với lợi ích xã viên 5.000 mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/88/5.000-mo-hinh-san-xuat-xay-dung-nong-thon-moi.html 5.000 mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/87/Nhan-rong-ho-nong-dan-dien-hinh-tien-tien-lam-nong-cot-xay-dung-nong-thon-moi.html Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới Ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/86/Ky-hop-dong-nguyen-tac-phoi-hop-thuc-hien-Quyet-dinh-so-162012QD-UBND-ngay-672012-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội Từ Liêm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/85/Tu-Liem-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-xay-dung-nong-thon-moi.html Từ Liêm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới Tọa đàm "Thủ khoa với xây dựng nông thôn mới" http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/84/Toa-dam-Thu-khoa-voi-xay-dung-nong-thon-moi.html Tọa đàm "Thủ khoa với xây dựng nông thôn mới" Tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/83/Tap-trung-hoan-thanh-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi.html Tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới Phú Xuyên tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng các xã điểm về cơ giới hóa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/82/Phu-Xuyen-tap-trung-don-dien-doi-thua,-xay-dung-cac-xa-diem-ve-co-gioi-hoa.html Phú Xuyên tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng các xã điểm về cơ giới hóa Đông Ngạc đã tiệm cận đích Nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/81/Dong-Ngac-da-tiem-can-dich-Nong-thon-moi.html Đông Ngạc đã tiệm cận đích Nông thôn mới Xây dựng Nông thôn mới: Sửa đổi tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/80/Xay-dung-Nong-thon-moi--Sua-doi-tieu-chi-thu-nhap,-co-cau-lao-dong.html Xây dựng Nông thôn mới: Sửa đổi tiêu chí thu nhập, cơ cấu lao động Triển khai đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/79/Trien-khai-dot-tap-huan,-boi-duong-can-bo-nong-thon-moi.html Triển khai đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới Xác định nhu cầu kinh phí dồn điền đổi thừa xong trước ngày http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/78/Xac-dinh-nhu-cau-kinh-phi-don-dien-doi-thua-xong-truoc-ngay.html Xác định nhu cầu kinh phí dồn điền đổi thừa xong trước ngày Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/77/Ke-hoach-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon.html Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn Sớm khai thông vướng mắc trong thanh, quyết toán vốn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/76/Som-khai-thong-vuong-mac-trong-thanh,-quyet-toan-von-ngan-sach-ho-tro-xay-dung-nong-thon-moi.html Sớm khai thông vướng mắc trong thanh, quyết toán vốn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Huyện Quốc Oai: tập trung gỡ từng "Nút thắt" http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/75/Huyen-Quoc-Oai--tap-trung-go-tung-Nut-that.html Huyện Quốc Oai: tập trung gỡ từng "Nút thắt" Xã Đại Đồng (Thạch Thất): Dồn lực cho miền quê đổi mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/74/Xa-Dai-Dong-(Thach-That)--Don-luc-cho-mien-que-doi-moi.html Xã Đại Đồng (Thạch Thất): Dồn lực cho miền quê đổi mới Cú hích xóa nghèo ở Sóc Sơn http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/73/Cu-hich-xoa-ngheo-o-Soc-Son.html Cú hích xóa nghèo ở Sóc Sơn Gỡ khó về vốn trong xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/72/Go-kho-ve-von-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html Gỡ khó về vốn trong xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới ở Phùng Xá http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/71/Xay-dung-nong-thon-moi-o-Phung-Xa.html Xây dựng nông thôn mới ở Phùng Xá Tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại Ứng Hòa http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/70/Tap-huan-cho-can-bo-lam-cong-tac-xay-dung-nong-thon-moi-tai-Ung-Hoa.html Tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới tại Ứng Hòa Hội thảo về chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/69/Hoi-thao-ve-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-cac-tinh-phia-Bac.html Hội thảo về chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh phía Bắc Phấn đấu hoàn thành quy hoạch Nông thôn mới tại 401 xã http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/68/Phan-dau-hoan-thanh-quy-hoach-Nong-thon-moi-tai-401-xa.html Phấn đấu hoàn thành quy hoạch Nông thôn mới tại 401 xã Mỹ Đức: xây dựng nông thôn mới gắn liền với nâng cao đời sống, thu nhập cho ngưòi dân http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/67/My-Duc--xay-dung-nong-thon-moi-gan-lien-voi-nang-cao-doi-song,-thu-nhap-cho-nguoi-dan.html Mỹ Đức: xây dựng nông thôn mới gắn liền với nâng cao đời sống, thu nhập cho ngưòi dân Dồn điền đổi thửa - tiền đề để xây dựng nông thôn mới thành công http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/66/Don-dien-doi-thua---tien-de-de-xay-dung-nong-thon-moi-thanh-cong.html Dồn điền đổi thửa - tiền đề để xây dựng nông thôn mới thành công Hội thảo về chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh phía Bắc http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/62/Hoi-thao-ve-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-cac-tinh-phia-Bac.html Hội thảo về chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh phía Bắc Xây dựng nông thôn mới: Khởi sắc Mê Linh http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/23/Xay-dung-nong-thon-moi--Khoi-sac-Me-Linh.html Xây dựng nông thôn mới: Khởi sắc Mê Linh Giao ban Quý III-Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/11/Giao-ban-Quy-III-Ban-chi-dao-Chuong-trinh-02-CTrTU-Thanh-uy-Ha-Noi.html Giao ban Quý III-Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy Hà Nội 5.000 mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/10/5.000-mo-hinh-san-xuat-xay-dung-nong-thon-moi.html 5.000 mô hình sản xuất xây dựng nông thôn mới Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/9/Nhan-rong-ho-nong-dan-dien-hinh-tien-tien-lam-nong-cot-xay-dung-nong-thon-moi.html Nhân rộng hộ nông dân điển hình tiên tiến làm nòng cốt xây dựng nông thôn mới Ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/portal/News-details/142/8/Ky-hop-dong-nguyen-tac-phoi-hop-thuc-hien-Quyet-dinh-so-162012QD-UBND-ngay-672012-cua-UBND-thanh-pho-Ha-Noi.html Ký hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội