Phòng Trồng trọt
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

Danh bạ điện thoại

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về trồng trọt, lâm nghiệp đã được phê duyệt;

- Tham mưu đề xuất bổ sung, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về trồng trọt, lâm nghiệp cho phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất;

- Tham gia, thẩm định, đóng góp ý kiến đối với các chương trình, dự án do các quận huyện quản lý có liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp;

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các lĩnh vực: giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến lâm sản và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về nông nghiệp đối với lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diễn biến rừng theo quy định;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong việc : bố trí cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến đối với các loại cây trồng;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai;

- Quản lý và đề xuất sử dụng quỹ dự trữ về giống cây trồng, các vật tư hàng hoá thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt;

- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp Thành phố Hà Nội. Hướng dẫn việc lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của cấp huyện. Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo các dự án trồng rừng, trồng cây phân tán bảo vệ cảnh quan môi trường, giao rừng, cho thuê rừng;

- Thẩm định trình Giám đốc Sở phê duyệt thiết kế khai thác cho chủ rừng; công nhận các loại hình nguồn giống, quản lý giống cây lâm nghiệp theo quy chế hiện hành; Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, chỉ đạo kiểm tra chất lượng giống, vật tư lâm nghiệp, trồng rừng.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng nông nghiệp và PTNT;

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

Được yêu cầu các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp các tài liệu có liên quan đến công tác của Phòng.
Danh bạ điện thoại 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

EMAIL

@hanoi.gov.vn

 1

Nguyễn Thị Thoa

TP

3.3553215

nguyenthithoa_sonnptnt

2

Mai Minh Hương

PP

3.3825793

maiminhhuong_sonnptnt

3

Nguyễn Diệu Thúy

PP

3.3824297

nguyendieuthuy_sonnptnt


PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 213
Tổng lượng truy cập: 372574