Phòng Chăn nuôi
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phát triển chăn nuôi, theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

Danh bạ điện thoại

a) Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phát triển chăn nuôi, theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án về chăn nuôi, thú y đã được phê duyệt. Phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Giống vật nuôi; Trung tâm Phát triển gia súc lớn, Trung tâm giống Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông về chuyên ngành chăn nuôi…. triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án được giao;

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về chăn nuôi, thú y. Tham mưu đề xuất bổ sung, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về chăn nuôi, thú y cho phù hợp với yêu cầu của thực tế sản xuất.

- Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các lĩnh vực: giống vật nuôi, giống thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chế biến sản phẩm từ chăn nuôi, chế biến thủy sản và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

- Tham gia, thẩm định, đóng góp ý kiến đối với các chương trình, dự án do các quận huyện quản lý có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong việc : bố trí cơ cấu giống, thời vụ sản xuất đối với các loại giống vật nuôi; thu hoạch, bảo quản, chế biến đối với các sản phẩm chăn nuôi;

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai đối với chăn nuôi;

- Quản lý và đề xuất sử dụng dự trữ địa phương về giống vật nuôi, thuốc thú y và các vật tư hàng hoá thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng nông nghiệp và PTNT và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức trực thuộc ngành nông nghiệp & PTNT đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã;

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và tay nghề cho người lao động trong ngành; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; Tham gia hoạt động Hội chăn nuôi, Hội thức ăn chăn nuôi và các Hội khác có liên quan;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về chăn nuôi, thú y theo quy định;

- Đề xuất và tham gia công tác thanh tra chuyên ngành;

- Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động, tài sản, trang thiết bị công tác của Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Sở giao.

c) Quyền hạn:

Được yêu cầu các Phòng và các đơn vị trực thuộc Sở cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác của phòng.

Danh bạ điện thoại.

PHÒNG BAN KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 143
Tổng lượng truy cập: 496031