Lịch công tác
Năm *:   Tuần: 
 
Lãnh đạo Sở
  NNPTNT
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thứ năm
Thứ sáu
Thứ bảy
Giám đốc
Chu Phú Mỹ
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Trần Thanh Nhã
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Huy Đăng
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó giám đốc
Nguyễn Xuân Đại
Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng: Sáng:
Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều: Chiều:
Phó Giám đốc
Tạ Văn Tường
Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Làm việc tại cơ quan. Sáng: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Sáng: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Sáng: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Sáng:
Chiều: Dự Hội nghi giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018 của Sở NN & PTNT HN. Chiều: Làm việc tại cơ quan. Chiều: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Chiều: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Chiều: Đi công tác tại Nhật Bản theo chương trình của Thành phố. Chiều: