Các quy trình ISO
    Quy trình thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành
    Quy trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án không thuộc thẩm quyền của Sở)
    Quy trình tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở - Nhóm C
    Quy trình tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở - Nhóm B
    Quy trình ý kiến tham gia thẩm định dự án - Nhóm C
    Quy trình ý kiến tham gia thẩm định dự án - Nhóm B
    Quy trình ý kiến tham gia thẩm định dự án - Nhóm A
    Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (được ủy quyền) - Nhóm C
    Quy trình thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (đối với dự án không thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Sở)
    Quy trình hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước
    Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý
    Quy trình thẩm định, phê duyệt cho BQL rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng
    Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý
    Quy trình khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức
    Quy trình khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức
    Quy trình ý kiến tham gia thẩm định dự án - Nhóm C
    Quy trình cấp phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý
    Quy trình ý kiến tham gia thẩm định dự án - Nhóm C
    Quy trình công nhận gia súc giống gốc
    Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi
    Quy trình cho thuê rừng đối với tổ chức
    Quy trình giao rừng đối với tổ chức
    Quy trình công nhận cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)
    Quy trình công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp
    Quy trình công nhận rừng giống chuyển hóa
    Quy trình cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
    Quy trình tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng
    Quy trình cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con
    Quy trình công nhận lâm phần tuyển chọn
    Quy trình cấp lại giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
    Quy trình công nhận cây trội (cây mẹ)
    Quy trình cấp giấy chứng nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
    Chính sách, mục tiêu chất lượng 2015-2016
    Quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
    Quy trình xây dựng báo cáo tổng hợp định kỳ
    Quy trình tổ chức các cuộc họp giao ban
    Quy trình quản lý công tác lưu trữ
    Quy trình quản lý công tác văn thư
    Quy trình ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy phân bón
    Quy trình thẩm định, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình
    Quy trình thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu
    Quy trình thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
    Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa sai lỗi
    Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
    Quy trình kiểm soát hồ sơ
    Quy trình kiểm soát tài liệu
    HACKED BY ANNYMOUS
Trang  1 2 3
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng/trang

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

Văn bản mới


Liên kết website


Thời tiết


TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

0
0
0
2
0
6
5
7
0