Kế hoạch 5 năm chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do WB tài trợ của Thành phố Hà Nội 2013-2017.
Ngày 28/4/2014, Sở Nông nghiệp 7 PTNT Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 30/KH-SNN Kế hoạch 5 năm chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do WB tài trợ của Thành phố Hà Nội 2013-2017.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định trình UBND Thành phố phệ duyệt “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017” với những nội dung cụ thể như sau:

1.Tên gọi: Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay WB của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng thế giới-WB.

3. Cơ quan chủ quản Chương trình:

- Bộ Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

5. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn các xã nông thôn TP Hà Nội

6. Thời gian thực hiện Chương trình 5 năm (từ 2013 đến 2017)

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của Chương trình

7.1 Mục tiêu:

- Mục tiêu chung của Chương trình: 

Tăng cường khả năng tiếp cận bền vững và sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở khu vực nông thôn của thành phố Hà Nội thông qua hỗ trợ và đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và VSMTNT trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015, thí điểm phương thức tiếp cận dựa trên kết quả thực hiện.

- Mục tiêu cụ thể của của Chương trình:

+ Cung cấp nguồn nước sạch và bền vững cho 60.000 hộ gia đình nông thôn tại các xã nông thôn ngoại thành TP Hà Nội.

+ Cải thiện điều kiện sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 20.180 hộ gia đình nông thôn.

+ Cung cấp nước và điều kiện vệ sinh ở các trường học, trạm y tế.

+ Nâng cao năng lực phân tích các thông tin liên quan về ngành nước và điều kiện vệ sinh.

+ Nâng cao năng lực đánh giá việc thực hiện của Chương trình đang tiến hành, các khoản đầu tư và có những điều chỉnh phù hợp với quản lý đầu tư và chương trình.

7.2 Kết quả chủ yếu của Chương trình:

 Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng hướng đến xây dựng, cải tạo điều kiện tiếp cận nước sạch và vệ sinh trực tiếp người dân tại các xã nông thôn ngoại thành TP Hà Nội, cụ thể:

 

Năm

Số hộ mới được đấu nối sử dụng nước

Số nhà tiêu hộ gia đình hợp vệ sinh được xây dựng

Số người được cấp nước từ những công trình bền vững

Số người được hưởng lợi từ các xã đạt vệ sinh toàn xã

2013

 

2.320

 

38.890

2014

15.000

2.300

 

38.890

2015

15.000

4.660

 

38.890

2016

18.000

6.230

66.120

38.890

2017

12.000

4.670

66.130

42.790

Cộng

60.000

20.180

132.250

198.360

 

- 60.000 hộ được đấu nối sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung.

- 20.180 hộ gia đình xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh.

- 132.250 người hưởng lợi từ CTCNTT bền vững

- 198.360 người được hưởng lợi từ các xã đạt vệ sinh toàn xã.

- Nâng cao năng lực quản lý Chương trình: Đào tạo và xây dựng năng lực cho ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn, năng lực giám sát và đánh giá, quản lý chất lượng nước, lập kế hoạch và tăng tính bền vững của các công trình cấp nước. (chi tiết xem file văn bản đính kèm)

Kế hoạch số 30/KH-SNN

Trung tâm Nước SH & VSMT Nông thôn

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2363
Tổng lượng truy cập: 3183993