Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. Ngày 02/8/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành kế hoạch số 54/KH-SNN về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, nhằm mục đích:

- Đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

- Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các đơn vị, qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; các tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung những nội dung trọng tâm từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020 cụ thể như sau:

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trong đó tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố; những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

b. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và Thành phố phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, và các phong trào “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”... Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được công chức, viên chức, người lao động, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng.

c. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 26/6/2014 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020”.

Dự kiến “Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội” sẽ được tổ chức 1/2 ngày, hoàn thành trong quý II năm 2020 và là nơi gặp mặt các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác, các gương người tốt, việc tốt trong ngành Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2015 – 2020.

Nguyễn Tất Độ - Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 11052
Tổng lượng truy cập: 4739093