Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Ngày 19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 05 năm).

 

1. Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội quy định đối tượng áp dụng như sau: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội; Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điểm nổi bật của Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội đối với quản lý thu, chi ngân sách nhà nước như sau:

- Đối với quản lý thu ngân sách nhà nước: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: Phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; Điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương hưởng 100%.

- Đối với quản lý chi ngân sách nhà nước: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định sử dụng ngân sách cấp thành phố hỗ trợ cho các địa phương khác trong nước, cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

2. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 về thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội với mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội, góp phần huy động tối đa nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nhanh và bền vững; cơ cấu lại chi tiêu công theo hướng hợp lý; tăng cường sự hợp tác giữa Thành phố với các tỉnh, thành phố trên cả nước và sự hỗ trợ, hợp tác giữa các quận và huyện trên địa bàn thành phố.

- Xác định cụ thể từng công việc cần triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế Thành phố Hà Nội) phối hợp với các Sở chuyên ngành của Thành phố, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị khác có liên quan (nếu có) triển khai, nghiên cứu, đề xuất đối với các nhiệm vụ: (1) Quán triệt, tuyên truyền phổ biến nông dung của Nghị quyết; (2) Các đề án, nhiệm vụ và cơ chế, chính sách về quản lý thu ngân sách; (3) Các đề án, nhiệm vụ và cơ chế, chính sách về quản lý chi ngân sách nhà nước; (4) Cơ chế, chính sách về mức dư nợ và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính.

Xem chi tiết Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 tại đây.

Xem chi tiết Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 tại đây.

Quách Gia Quỳnh - Phó trưởng phòng KHTC, Sở NN và PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 9871
Tổng lượng truy cập: 5235940