Tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những năm qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã luôn quyết tâm, nỗ lực cao, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển rõ rệt để góp phần giữ vững ổn định, chính trị, phát triển kinh tế xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Sở đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận chức, hành động và đạt được những kết quả quan trọng, từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PCTN, ngày 19/9/2019 Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành công văn số 3080/SNN-TTr trong đó yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tướng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc. Thường xuyên phổ biến các văn bản mới quy định về công tác, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định về Quy tắc ứng xử, phòng, chống tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phổ biến, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong việc phòng, chống tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

2. Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp luân chuyển, bố trí cán bộ bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để nhân dân giám sát, thực hiện.

3. Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện tốt phân cấp gắn liền với phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên. công chức trong phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghê thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (lắp đặt camera giám sát, đặt hòm thư góp ý, lịch tiếp công dân, thông tin công khai đường dân nóng, số điện thoại lãnh đạo cơ quan tại các trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công ...).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của đảng viên, công chức, viên chức; biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống tham nhũng.

4. Tiếp tục tạo điều kiện, tăng cường hỗ trợ về kinh phí để triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc. Có chế tài xử lý cụ thể, nghiêm minh đối với người có hành vi tố cáo, phản ánh sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định xã hội và tạo dư luận không tốt.

Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 94
Tổng lượng truy cập: 3194335