Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-BNN-QLCL về Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018

Mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; Phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; Giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dung trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Kết quả và chỉ số cần đạt: Các văn bản qui phạm pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo đúng kế hoạch; Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị ngành hàng từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôi bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm; Đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm qui định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2017;Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (xếp loại A, B) tăng 10% so với năm 2017.

Nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm:

Công tác chỉ đạo điều hành:Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, HACCP, ISO 22000…) nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu;  Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt các chương trình phối hợp, tuyên truyền vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; Trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; Phát triển mô hình “ Mỗi làng một sản phẩm”; Bảo đảm các xã được công nhận Nông thôn mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các tổ chức thuộc phạm vị quản lý.

            Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật:Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản hài hòa với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và bảo đảm an toàn cho sản xuất trong nước, cân bằng thương mại. Trong đó chú trọng; Trình ban hành Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt và các văn bản chi tiết qui định, hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, Luật Lâm nghiệp;Tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy địnhxử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;Rà soát, loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khỏi danh mục thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm xử lý môi trường, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh;Rà soát lại các qui định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm:Tổ chức kiểm tra, phân loại, xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản theo quy định. Phân cấp và hướng dẫn cho cấp huyện/xã tổ chức triển khai Thông tư 51/2017/TT-BNNPTNT;Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra phù hợp với Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm rủi ro cao, tiêu thụ nhiều (rau, củ, thịt, thủy sản…) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; Kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhập khẩu: Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các đề án vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn  thực hành nông nghiệp tốt (như VietGAP, VietGAHP…) và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến (như ISO 22000, HACCP…);Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và mở rộng Chương trình sang một số đô thị lớn khác.

Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm:Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các qui định, qui chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các qui định về xử phạt hành chính;Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; Tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; Công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm qui định của pháp luật về ATTP.

Nguyễn Hữu Thành - Chi cục QLCL NLS & TS Hà Nội

BÀI VIẾT KHÁC

Bản đồ hành chính

Bản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chínhBản đồ hành chính

Liên kết website

Thời tiết

Tổng lượt truy cập

Đang truy cập: 2174
Tổng lượng truy cập: 1299933